کرسی ترویجی شناسایی حوزه‌ها و روندهای پژوهشی پارادایم تولید اجتماعی  

هفتاد و دومین کرسی ترویجی عرضه و نقد ایدۀ علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی برگزار شد؛

کرسی ترویجی شناسایی حوزه‌ها و روندهای پژوهشی پارادایم تولید اجتماعی  

وحید شریفی: استفاده از قابلیت‌های اینترنت اشیا در جهت توسعه پارادایم تولید اجتماعی از پتانسیل مناسبی برای پژوهش‌های آتی برخوردار است که توصیه می‌شود در اولویت‌های پژوهشــی قــرار گیرنــد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پژوهشکده اسلام تمدنی، هفتاد و دومین کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی با موضوع شناسایی حوزه‌ها و روندهای پژوهشی پارادایم تولید اجتماعی  با ارائه وحید شریفی، پژوهشگر مدیریت فناوری اطلاعات و نقد سیدمحسن میرسندسی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دبیری علمی اویس استادی کارشناس ارشد فلسفه و حکمت اسلامی توسط اداره پژوهش اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان در محل پژوهشکده اسلام تمدنی برگزار شد.

در ابتدای این کرسی، شریفی گفت: در سال‌های اخیر مطالعات پیرامون پارادایم تولید اجتماعی و کاربردهای آن به‌عنوان یک پارادایم جدید تولیدی، توسعه‌یافته و منجر به تولید دانش متنوع و پراکنده‌ای در این زمینه شده است. شناخت زیر حوزه‌ها، موضوعات جدید و روند تحقیقاتی پارادایم تولید اجتماعی می‌تواند کمک شایانی به پژوهشگران این حوزه نماید. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و دسته‌بندی پژوهش‌های حوزه تولید اجتماعی، شناخت زیر حوزه‌ها و دستیابی به دیدگاه منسجمی از روند تحقیقاتی آن صورت گرفته است.

وی افزود: این پژوهش با استفاده از تجزیه‌ و تحلیل‌های کتاب‌سنجی، به بررسی حوزه تحقیقاتی تولید اجتماعی پرداخته است. داده‌های این پژوهش از ۲۰۰ مقاله پایگاه داده اسکوپوس جمع‌آوری‌شده و بر روی آن‌ها تحلیل هم رخدادی کلمات کلیدی و زوج کتابشناختی انجام‌گرفته و بدین روش زیر حوزه‌ها و روند تحقیقاتی این حوزه شناسایی‌شده است.
پژوهشگر مدیریت فناوری اطلاعات گفت: بر اساس یافته‌های این مطالعه، تحقیقات حوزه تولید اجتماعی در ۵ خوشه دسته‌بندی شده و نیز مشخص‌شده است که در سال‌های اخیر موضوعاتی مانند رایانش ابری، تولید هوشمند، بلاک چین، اینترنت اشیا، سیستم‌های سایبری فیزیکی اجتماعی، سیستم‌های نوآوری، جامعه۵.۰ و دوقلوهای دیجیتال در پژوهش‌های این حوزه بیشتر موردتوجه قرارگرفته‌اند. این تحقیق چارچوبی از مفاهیم و موضوعات اصلی موردتوجه در حوزه تحقیقاتی تولید اجتماعی ارائه می‌دهد که دیدگاهی جامع برای محققان این حوزه فراهم می‌سازد که می‌تواند یاری‌رسان آنان را در انتخاب مسیر تحقیقاتی‌شان باشد.
شریفی افزود: با توجه بــه اینکــه یکــی از اهــداف پژوهــش حاضــر شناســایی موضوع‌های نوظهور در ایــن حــوزه بــود، لــذا بــه سیاست‌گذاران و متولیــان امــر توصیه می‌شود کــه بــرای جلوگیــری از دوباره‌کاری، زمینه‌های پژوهشــی پژوهشــگران خــود را بــه ســمت موضوع‌های نوظهــور شناسایی‌ شده در ایــن پژوهــش ســوق دهنــد. در ایــن راســتا ترکیب موضوعاتی مانند بلاک چین، تولید هوشمند و محاسبات ابری با تولید اجتماعی به دلیل پتانسیل‌های آن، حوزه تحقیقاتی جذابی است که اخیراً موردتوجه پژوهشگران نیز قرار گرفته است و همچنین استفاده از قابلیت‌های اینترنت اشیا در جهت توسعه پارادایم تولید اجتماعی از پتانسیل مناسبی برای پژوهش‌های آتی برخوردار است که توصیه می‌شود در اولویت‌های پژوهشــی قــرار گیرنــد.

پیمایش به بالا