مقاله علمی پژوهشی شناسایی الزامات و چالش‌‌های به‌کارگیری تولید اجتماعی در تولید صنایع‌دستی نوشته وحید شریفی 

در دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد منتشر گردید؛
مقاله علمی پژوهشی شناسایی الزامات و چالش‌‌های به‌کارگیری تولید اجتماعی در تولید صنایع‌دستی نوشته وحید شریفی 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پژوهشکده اسلام تمدنی، مقاله علمی پژوهشی شناسایی الزامات و چالش‌‌های به‌کارگیری تولید اجتماعی در تولید صنایع‌دستی نوشته وحید شریفی، پژوهشگر مدیریت فناوری اطلاعات و رئیس اداره کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در شماره ۲۶ دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.

چکیده مقاله
بهره‌مندی از ظرفیت‌‌‌‌های اجتماعی و توانمندی‌های ملی در حوزه تولید صنایع‌دستی در عصر کنونی نیازمند استفاده از روش‌های تولیدی نوین و متناسب با پیشرفت فناوری است، در این راستا پدیده نوظهور تولید اجتماعی به‌عنوان یک اکوسیستم تولیدی جدید است که به فنّاوری‌های نوین، شبکه‌های اجتماعی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های اجتماعی مجهز شده است. هدف از این تحقیق، شناسایی الزامات و چالش‌‌های به‌کارگیری تولید اجتماعی در تولید صنایع‌دستی است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی انجام‌شده و راهبرد آن نظریه‌پردازی داده بنیاد با رویکرد ظاهر شونده (گلیزری) است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته بوده و به‌منظور گردآوری اطلاعات، با به‌کارگیری روش نمونه‌گیری هدفمند با ۱۲ نفر از خبرگان حوزه صنایع‌دستی و فناوری اطلاعات، مصاحبه انجام شد. در راستای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در این پژوهش، از بستۀ نرم‌افزاری مکس.کیو.دی.ای نسخۀ ۱۰ استفاده‌ شده است. جهت بررسی استحکام پژوهش نیز از چهار معیار قابلیت اعتبار، انتقال‌پذیری، قابلیت اطمینان و تأیید پذیری استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دو مرحلۀ کدگذاری حقیقی و کدگذاری نظری انجام گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد عوامل تغییر در ساختار تولید، بهبود روابط با مصرف‌کننده، توسعه پژوهش و آموزش، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد شبکه‌های تولیدی به‌عنوان الزامات اصلی است و درنهایت الگوی مفهومی پژوهش با ۹ مقوله و ۲۹ مؤلفه ترسیم گردید. پژوهش حاضر می‌تواند بخشی از خلأهای شناختی در حوزه به‌کارگیری تولید اجتماعی در ایران را مرتفع نماید.

متن کامل مقاله

 

پیمایش به بالا