گزارشی از آثار، شهید مرتضی مطهری در کتابخانه شیخ بهایی

مطهری، فرزند زمانه خویش

           علی شفیعی

مرتضی مطهری فریمانی(۱۳ بهمن ۱۲۹۸ – ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸) یکی از نواندیشان معاصر و اساتید به نام فلسفه اسلامی و کلام اسلامی بود که در ساحتهای دیگر علوم اسلامی همانند : فقه، تفسیر، تاریخ و ادبیات نیز دارای آثار و آراء قابل توجهی است..  وی پیش از انقلاب ۱۳۵۷ استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران بود و پس از انقلاب به ریاست شورای انقلاب منصوب شد. وی از شاگردان بنیانگذار انقلاب اسلامی بود که پس از شهادت اش در باره وی گفت: «فرزند عزیزی را که پاره تنم و حاصل عمرم بود، از دست دادم».

مطهری شخصیتی ذو وجوه و متضلع بود و در بسیاری از حوزه های دانشی که وارد شد یا در محتوی و یا در شکل دست به نوآوری زد. بسیاری به درستی مطهری را یکی از تئوریسین های انقلاب 57 می دانند و معتقدند که فعالیت های علمی و اندیشه های وی در کنار کسانی هم چون، طالقانی، بازرگان، بهشتی، شریعتی و… در تغییر نگاه توده مردم به زیست و زندگی فردی و اجتماعی و به تبع آن در همراهی با معتقدان به تغییر نظام سیاسی پیشین تاثیر فراونی داشته است.

پس از گذشت بیش از نیم قرن از تالیف و تدوین برخی آثار مطهری، هنوز پاره ای از آثار وی نه تنها خواندنی اند بلکه در فضای سنتی حوزه موجود، از نوآوری های خاصی برخوردارند که جایگزینی برای آن ها نیست. شاید بتوان علت العلل این نکته را توجه مطهری به عنصر تاریخیت و زمانه نگری در اندیشه دانست. مطهری خود را فرزند زمانه و زمینه خویش می دانست و تلاش داشت تا دغدغه ها و چالش های عصر خویش را اولاً درک کند، ثانیاً آن ها را به رسمیت بشناسد و ثالثاً به پاسخ دهی و احیاناً بازخوانی در پاره ای داشته های معرفتی خویش بیندیشد و اقدام کند.

مواجهه با مطهری از طرف جریان سنتی حاکم آن برهه تاریخی، حداقل در برابر آراء نوآورانه وی در مقوله حجاب و نگاه های ویژه وی به جریان عاشورا و طرح بحث جاذبه ها و دافعه های دینی گواه روشنی بر آن چیزی است که تقریر شد.

در ادامه به هدف پاسداشت سالگرد شهادت مرحوم مطهری تلاش شده است تا گزارشی از وضعیت آثار و مکتوبات که در قالب کتاب منتشر شده و در کتابخانه مرحوم شیخ بهایی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان موجوداند ارائه گردد تا پژوهشگرانی که دنبال پروژه فکری مرحوم مطهری هستند در دست یابی به این آثار به سهولت بتوانند به آن ها مراجعه کنند.

الف) آثار و تالیفات مرحوم مطهری

الف/1) آثار مستقل

در ذیل این عنوان به آثار تالیفی و استقلالی مرحوم مطهری اشاره خواهد شد. آثاری که نه تعلیقه اند و نه نقد کتابی اند. برای شناخت مرحوم مطهری این آثار مهم ترین و اصیل ترین آثار وی هستند که صاحب نظران برای درک دستگاه فکری ایشان ابتداء باید به این منابع مراجعه کنند و سپس به آثاری که یا ایشان بر آراء دیگران نگاشته اند یا دیگران به شرح آثار ایشان پرداخته اند.

 1. ح‍رک‍ت‌ و زم‍ان‌ در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ت‍ه‍ران‌:ح‍ک‍م‍ت‌،۱۳۶۶ ، ۱۳۶۹ -. ۵۴۲ال‍ف‌،۴ص‌/،۷۵۳،B
 2. م‍ق‍الات‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ت‍ه‍ران‌: ح‍ک‍م‍ت‌، [ب‍ی‌ ت‍ا]. ۶۹م‌/،۷۵۳،B
 3. م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ت‍ه‍ران‌: [ب‍ی‌ ن‍ا، ب‍ی‌ ت‍ا]. ۲۵۲ص‌. ۵م‌،۶۹م‌/،۷۵۳،B
 4. ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اخ‍لاق‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ت‍ه‍ران‌: ص‍درا،۱۳۶۹ . ۳۳۸ص‌. ۱۳۶۹،۸ف‌،۶م‌/،۱۲۹۱،BJ
 5. ه‍دف‌ زن‍دگ‍ی‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ت‍ه‍ران‌: ه‍دای‍ت‌،۱۳۶۰ . ۹۵ص‌. ۴ه‌،۶م‌/،۴/۶،BP
 6. خ‍ت‍م‌ ن‍ب‍وت‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ق‍م‌: ص‍درا، [ب‍ی‌ ت‍ا]. ۱۰۲ص‌. ۲خ‌،۶م‌/،۲۲/۹،BP
 7. پ‍ی‍ام‍ب‍ر ام‍ی‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ت‍ه‍ران‌: ص‍درا، [ب‍ی‌ ت‍ا]. ۹۲ص‌. ۹پ‌،۶۸م‌/،۲۲/۹،BP
 8. م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ج‍ه‍ان‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ اس‍لام‍ی‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ق‍م‌:ص‍درا،۱۳۷۳ . ۱۳۷۳،۷م‌،۶م‌/،۱۳،BP
 9. م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ج‍ه‍ان‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ اس‍لام‍ی‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ق‍م‌: ص‍درا،۱۳۵۷،۱۳۵۸ . ۷ج‌..(در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د). ۷م‌،۶م‌/،۱۳،BP
 10. ت‍وح‍ی‍د/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ت‍ه‍ران‌: ص‍درا،۱۳۷۳ . ۳۴۶ص‌. ۹ت‌،۶م‌/،۲۱۷/۴،BP
 11. خ‍ات‍م‍ی‍ت‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ت‍ه‍ران‌: ص‍درا،۱۳۶۶ ،۱۳۷۵ . ۱۹۹ص‌. ۲۳خ‌،۶م‌/،۲۲۱/۲،BP
 12. م‍ع‍اد/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ق‍م‌: ص‍درا،۱۳۷۳ . ۲۴۱ص‌. ۶م‌،۶م‌/،۲۲۲،BP
 13. ع‍دل‌ ال‍ه‍ی‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– [وی‍رای‍ش‌۳ ].– ت‍ه‍ران‌: ص‍درا، ۱۳۵۷ -.  ۴۱۵ص‌. ۱۳۵۷،۴۲ع‌،۶م‌/،۲۱۹/۳،BP
 14. ق‍ی‍ام‌ و ان‍ق‍لاب‌ م‍ه‍دی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍اری‍خ‌؛ [ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌] ش‍ه‍ی‍د/ م‍رت‍ض‍ی‌م‍طه‍ری‌.– ق‍م‌: ص‍درا؛ ت‍ه‍ران‌: ح‍ک‍م‍ت‌،۱۳۶۱ . ۱۳۴ص‌. ۱۳۹۸ق ‌،۹ق‌،۶م‌/،۲۲۴،BP
 15. آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‍ی‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ق‍م‌: ص‍درا، ت‍اری‍خ‌م‍ق‍دم‍ه‌۱۳۵۸ . ۵آ،۶م‌/،۷۵۳،B
 16. م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آث‍ار اس‍ت‍اد ش‍ه‍ی‍د م‍طه‍ری‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ت‍ه‍ران‌: ص‍درا، ۱۳۶۸-. ۳م‌،۶۹م‌/،۴/۶،BP
 17. روح‍ان‍ی‍ت‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ق‍م‌: دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ق‍م‌،۱۳۶۵ . ۱۵۰ص‌. ۹ر،۶م‌/،۷/۴،BP
 18. ب‍ی‍س‍ت‌ گ‍ف‍ت‍ار/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ق‍م‌: دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۶۱ . ۲۵۶ص‌. ۶م‌/،۱۰/۵،BP
 19. ام‍داده‍ای‌ غ‍ی‍ب‍ی‌ در زن‍دگ‍ی‌ ب‍ش‍ر، ب‍ض‍م‍ی‍م‍ه‌ چ‍ه‍ار م‍ق‍ال‍ه‌ دی‍گ‍ر/ م‍رت‍ض‍ی‌م‍طه‍ری‌.– وی‍رای‍ش‌۲ .– ق‍م‌: ص‍درا، ت‍اری‍خ‌ م‍ق‍دم‍ه‌۱۳۵۴ .  ۱۷۱ص‌. ۸ال‍ف‌،۶م‌/،۱۰/۵،BP
 20. ده‌ گ‍ف‍ت‍ار/ اث‍ر م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ت‍ه‍ران‌: ص‍درا،۱۳۶۸ . ۳۱۵ص‌. ۹۱د،۶م‌/،۱۰/۵،BP
 21. ش‍ش‌ م‍ق‍ال‍ه‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ت‍ه‍ران‌: ص‍درا،۱۳۶۳ ،۱۳۶۸ . ۳۰۸ص‌. ۵س‌،۶م‌/،۱۰/۵،BP
 22. گ‍ف‍ت‍اره‍ای‌ م‍ع‍ن‍وی‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ت‍ه‍ران‌: ص‍درا،۱۳۶۸ . ۳۲۹ص‌. ۷۱گ‌،۶م‌/،۱۰/۵،BP
 23. م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– [ق‍م‌]: [ب‍ی‌ ن‍ا، ب‍ی‌ ت‍ا]. ۲۷۲ص‌. ۳۲م‌،۶م‌/،۱۰/۵،BP
 24. س‍ی‍ری‌ در س‍ی‍ره‌ ن‍ب‍وی‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ت‍ه‍ران‌: ص‍درا،۱۳۸۵ . ۲۶۹ص‌. ۹۴س‌،۶۸م‌/،۲۲/۹،BP
 25. خ‍دم‍ات‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ اس‍لام‌ و ای‍ران‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ق‍م‌: ص‍درا،۱۳۶۶ . ۴خ‌،۶م‌/،۱۵/۴،BP
 26. س‍ی‍ری‌ در س‍ی‍ره‌ ائ‍م‍ه‌ اطه‍ار ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ت‍ه‍ران‌:ص‍درا، [ت‍اری‍خ‌ م‍ق‍دم‍ه‌۱۳۶۷ ]. ۳۱۴ص‌. ۹س‌،۶م‌/،۳۶/۵،BP
 27. ج‍اذب‍ه‌ و داف‍ع‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ق‍م‌: ص‍درا،۱۳۴۹ . دوازده‌، ۱۹۸ ص‌. ۲ج‌،۶م‌/،۳۷/۵،BP
 28. س‍ی‍ری‌ در ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ق‍م‌: دارال‍ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌اس‍لام‍ی‌؛ ص‍درا،۱۳۵۴ ،۱۳۶۷ . پ‍ان‍زده‌، ۳۳۳ ص‌. ۶م‌،۹۸ن‌/،۳۸،BP
 29. ت‍اث‍ی‍ر ع‍ن‍ص‍ر ام‍ر ب‍ه‌ م‍ع‍روف‌ و ن‍ه‍ی‌ از م‍ن‍ک‍ر در ن‍ه‍ض‍ت‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)/م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ق‍م‌: دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۶۲ . ۱۱۲ص‌. ۲ت‌،۶م‌/،۴۱/۴،BP
 30. آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ق‍رآن‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– [ق‍م‌]: ص‍درا، [ب‍ی‌ ت‍ا]. ۵آ،۶م‌/،۹۸،BP
 31. ت‍ف‍س‍ی‍ر ق‍رآن‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ش‍ری‍ع‍ت‌،۱۳۶۱ . ۳۱۱ص‌. ۷ت‌،۶۹م‌/،۹۸،BP
 32. رب‍ا،ب‍ان‍ک‌ – ب‍ی‍م‍ه‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ت‍ه‍ران‌: ص‍درا،۱۳۶۴ . ۳۴۵ص‌. ۲ر،۶م‌ /،۱۹۰/۶،BP
 33. ب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ اح‍ک‍ام‌ و ف‍ت‍اوای‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌پ‍ی‍رام‍ون‌ ب‍ی‍م‍ه‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– [ت‍ه‍ران‌]: م‍ی‍ق‍ات‌،۱۳۶۱ . ۹۰ص‌. ۶م‌،۹ب‌/،۱۹۸/۶،BP
 34. ت‍ک‍ام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ان‍س‍ان‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– [ب‍ی‌ ج‍ا: ب‍ی‌ ن‍ا، ب‍ی‌ ت‍ا]. ۵۵ص‌. ۸ت‌،۶م‌/،۲۲۶/۲،BP
 35. ف‍طرت‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ت‍ه‍ران‌: ان‍ج‍م‍ن‌ اس‍لام‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ع‍م‍ران‌ (م‍درس‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌)،۱۳۶۲ . ۱۴۶ص‌. ۶ف‌،۶م‌/،۲۲۶/۲،BP
 36. ت‍ک‍ام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ان‍س‍ان‌؛ ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ه‍دف‌ زن‍دگ‍ی‌؛ ال‍ه‍ام‍ی‌ ازش‍ی‍خ‌ ال‍طای‍ف‍ه‌م‍زای‍ا و خ‍دم‍ات‌ م‍رح‍وم‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ب‍روح‍ردی‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ت‍ه‍ران‌: ص‍درا،۱۳۷۴.  ۲۱۱ص‌. ۷ت‌،۶۲م‌/،۲۲۶/۲،BP
 37. م‍س‍ال‍ه‌ ح‍ج‍اب‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌اس‍لام‍ی‌، [ب‍ی‌ ت‍ا]. چ‍ه‍ارده‌، ۲۶۴ ص‌. ۵م‌،۶م‌/،۲۳۰/۱۷،BP
 38. م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ح‍ج‍اب‌/ اث‍ر م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– [وی‍رای‍ش‌۴ ].– ت‍ه‍ران‌: ص‍درا،۱۳۶۵،۱۳۷۵ .  ۲۷۵ص‌. ۱۳۶۵،۵م‌،۶م‌/،۲۳۰/۱۷،BP
 39. پ‍اس‍خ‍ه‍ای‌ اس‍ت‍اد ب‍ه‌ ن‍ق‍ده‍ای‍ی‌ ب‍ر: ک‍ت‍اب‌ م‍س‍ال‍ه‌ ح‍ج‍اب‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.–ت‍ه‍ران‌؛ ق‍م‌: ص‍درا،۱۳۶۷ . ۸۰ص‌. ۵۰۸م‌،۶م‌/،۲۳۰/۱۷،BP
 40. ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‌ زن‌ در اس‍لام‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– [ق‍م‌]: [دف‍ت‍ران‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌]،۱۳۵۹ . ۳۵۹ص‌. ۱۳۵۹،۶ن‌،۶م‌/،۲۳۰/۱۷،BP
 41. ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‌ زن‌ در اس‍لام‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ق‍م‌: ص‍درا، ۱۳۶۷ -۱۳۶۸. ۲۹، ۲۶۹ ص‌. ۶۶ن‌،۶م‌/،۲۳۰/۱۷،BP
 42. ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ در اس‍لام‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ت‍ه‍ران‌: ال‍زه‍را،۱۳۶۲ -. ۲۷۵ص‌. ۶۹م‌/،۲۳۰/۱۸،BP
 43. ب‍ررس‍ی‌ اج‍م‍ال‍ی‌ م‍ب‍ان‍ی‌ اق‍ت‍ص‍اد اس‍لام‍ی‌/ اث‍ر م‍طه‍ری‌.– ت‍ه‍ران‌: ح‍ک‍م‍ت‌،۱۴۰۳ق‌. ۴۱۶ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌. ۴ب‌،۶م‌/،۲۳۰/۲،BP
 44. م‍ب‍اح‍ث‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ق‍م‌: س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌،۱۳۵۹ . ۲م‌،۶م‌/،۲۳۰/۲،BP
 45. ن‍ظری‌ ب‍ه‌ ن‍ظام‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ اس‍لام‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ت‍ه‍ران‌: ص‍درا،۱۳۶۸. ۲۴۶ص‌. ۶ن‌،۶م‌/،۲۳۰/۲،BP
 46. پ‍ی‍رام‍ون‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ت‍ه‍ران‌: ص‍درا،۱۳۷۰ . ۱۵۶ص‌. ۹پ‌،۶م‌/،۲۳۱،BP
 47. ع‍ل‍ل‌ گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ م‍ادی‍گ‍ری‌؛ ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ م‍ات‍ری‍ال‍ی‍س‍م‌ در ای‍ران‌/ — وی‍رای‍ش‌۳.– ق‍م‌: دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۶۱ .  ۱۲۸ص‌. ۱۳۶۱،۸۲ع‌،۶م‌/،۲۳۲/۲،BP
 48. ب‍ررس‍ی‌ اج‍م‍ال‍ی‌ از ن‍ه‍ض‍ت‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ در ص‍د س‍ال‍ه‌ اخ‍ی‍ر/ ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍رت‍ض‍ی‌م‍طه‍ری‌.– ق‍م‌: ص‍درا، [ب‍ی‌ ت‍ا]. ۱۰۹ص‌. ۴ب‌،۶م‌/،۲۳۳،BP
 49. ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ اس‍ت‍اد م‍طه‍ری‌/ — ت‍ه‍ران‌: ص‍درا،۱۳۷۸ -. ۱۵ی‌،۶م‌/،۲۳۳/۷،BP
 50. ح‍ک‍م‍ت‍ه‍ا و ان‍درزه‍ا/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ت‍ه‍ران‌: ص‍درا،۱۳۷۲ . ۲۸۸ص‌. ۸ح‌،۶م‌/،۲۴۷/۸،BP
 51. داس‍ت‍ان‌ راس‍ت‍ان‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ق‍م‌: دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۷۳. ۲ج‌..(در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د)( ۳۱۰ص‌). ۱۳۷۳،۲د،۶م‌/،۲۴۹/۵،BP
 52. ح‍ق‌ و ب‍اطل‌؛ ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ اح‍ی‍ای‌ ت‍ف‍ک‍ر اس‍لام‍ی‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.–[وی‍رای‍ش‌۲ ].– ق‍م‌: ص‍درا، ۱۳۶۱ -۱۳۶۸ . ۱۷۵ص‌. ۱۳۶۱،۶۹م‌/،۲۵۰/۶۶،BP
 53. ولاءه‍ا و ولای‍ت‍ه‍ا/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ق‍م‌: [ص‍درا]، [ب‍ی‌ ت‍ا]. ۱۱۲ص‌. ۸و،۶م‌/،۲۸۷،BP
 54. ان‍س‍ان‌ ک‍ام‍ل‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– [وی‍رای‍ش‌۳ ].– ت‍ه‍ران‌: ص‍درا،۱۳۶۷ ،۱۳۷۴.  ۳۷۲ص‌. ۱۳۶۷،۸ال‍ف‌،۶م‌/،۲۸۷/۲،BP
 55. ان‍س‍ان‌ ک‍ام‍ل‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ق‍م‌: دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۶۲ . ۲۴۰ص‌. ۹ال‍ف‌،۶م‌/،۲۸۷/۲،BP
 56. ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍اری‍خ‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ت‍ه‍ران‌: ص‍درا،۱۳۶۹ . ۷ف‌،۶م‌/،۱۶/۸،D
 57. پ‍ی‍رام‍ون‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ی‍ادداش‍ت‌ه‍ا، س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا و م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ای‌م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ق‍م‌: اس‍لام‍ی‌،۱۳۶۱ . ۱۴۸ص‌.  ۱۳۶۱،۹پ‌،۶م‌/،۱۵۵۴،DSR
 58. اخ‍لاق‌ ج‍ن‍س‍ی‌ دراس‍لام‌ وج‍ه‍ان‌ غ‍رب‌/ ب‍ه‌ ق‍ل‍م‌ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ت‍ه‍ران‌:ج‍ه‍ادس‍ازن‍دگ‍ی‌، ب‍ی‌ ت‍ا. ۹۶ص‌. ۳ال‍ف‌،۶م‌ /،۲۱،HQ
 59. ن‍ق‍دی‌ ب‍رم‍ارک‍س‍ی‍س‍م‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ت‍ه‍ران‌: ص‍درا،۱۳۶۳ . ۳۴۹ص‌. ۶۹م‌ /،۶۳۲،HX

الف/2) آثار مرتبط و مشترک

مراد از آثار مرتبط و مشترک آثاری هستند که توسط مرحوم مطهری نگاشته شده اند اما یا شرح آثار دیگران اند، یا تعلیقه ای بر آثار دیگران اند، یا نقد آثار دیگران اند یا مشترک با دیگران به تالیف و انتشار اثر اقدام کرده اند.

 1. اص‍ول‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و روش‌ رئ‍ال‍ی‍س‍م‌/ م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌؛ م‍ق‍دم‍ه‌ و پ‍اورق‍ی‌ب‍ق‍ل‍م‌ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ت‍ه‍ران‌: ص‍درا، ت‍اری‍خ‌ م‍ق‍دم‍ه‌ ۱۳۳۲ -. ۶۵ال‍ف‌،۲ط/،۷۵۳،B
 2. درس‍ه‍ای‌ ال‍ه‍ی‍ات‌ ش‍ف‍ا/ م‍طه‍ری‌.– [ت‍ه‍ران‌]: ح‍ک‍م‍ت‌،۱۳۶۹ . ۷۲ال‍ف‌،۷۱ش‌/،۷۵۱،B
 3. درس‍ه‍ای‌ اس‍ف‍ار(م‍ب‍اح‍ث‌ ق‍وه‌ و ف‍ع‍ل‌)/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ت‍ه‍ران‌: ص‍درا،۱۳۸۲. ۴د،۶ م‌/،۱۰۸۳،BBR
 4. ال‍ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ب‍ه‍م‍ن‍ی‍ارب‍ن‌ ال‍م‍رزب‍ان‌؛ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌ م‍رت‍ض‍ی‌م‍طه‍ری‌.– ت‍ه‍ران‌: [ب‍ی‌ ن‍ا، ب‍ی‌ ت‍ا]. س‍-ه‌، ط، ۸۹۶ ص‌.: ن‍م‍ون‍-ه‌. ۳ت‌،۹ب‌/،۷۵۳،B
 5. ش‍رح‌ م‍ب‍س‍وط م‍ن‍ظوم‍ه‌، درس‍ه‍ای‌ م‍ن‍زل‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ق‍م‌:ح‍ک‍م‍ت‌،۱۴۰۴ ق‌. ۶۹م‌،۲س‌/،۷۵۳،B
 6. م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌/ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ غ‍ف‍وری‌،ع‍ل‍ی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ج‍ع‍ف‍ری‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌ ف‍ارس‍ی‌، ف‍ض‍ل‌ ال‍ل‍ه‌ص‍ل‍وات‍ی‌.– ق‍م‌: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ت‍ش‍ی‍ع‌،۱۳۵۷ . ۱۹۲ص‌. ۱۳۵۷،۳م‌/،۱۰،BP
 7. س‍ه‌ م‍ق‍ال‍ه‌/ م‍وس‍ی‌ ص‍در، م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌.– ق‍م‌: ن‍ش‍رق‍ی‍ام‌، [ب‍ی‌ ت‍ا]. ۶۲ص‌. ۹س‌،۴ ص‌/،۴/۴،BP
 8. ن‍ق‍ده‍ای‌ اس‍ت‍اد م‍طه‍ری‌ ب‍ر ک‍ت‍اب‌ ش‍ه‍ی‍د ج‍اوی‍د/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍رت‍ض‍ی‌م‍طه‍ری‌.– ت‍ه‍ران‌: ص‍درا،۱۳۷۹ . ۹۴ص‌. ۹۰۸ش‌،۲ص‌/،۴۱/۵،BP
 9. ح‍م‍اس‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– وی‍رای‍ش‌۱۸ .– ت‍ه‍ران‌: ص‍درا،۱۳۶۱. ۸ح‌،۶م‌/،۴۱/۵،BP
 10. ح‍اش‍ی‍ه‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍اد م‍طه‍ری‌ ب‍ر آث‍ار دک‍ت‍ر ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ج‍ل‍د اول‌ : اس‍لام‌ش‍ن‍اس‍ی‌/ — ت‍ه‍ران‌: ص‍درا،۱۳۹۳ . [۱۱۹ ]ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌. ۵۰۸۸ال‍ف‌،۴ش‌/،۲۳۳/۷،BP
 11. در روش‌/ از اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ب‍ن‍ی‌ ص‍در؛ ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ش‍ه‍ی‍دم‍طه‍ری‌؛ م‍ق‍دم‍ه‌ م‍ح‍م‍د رض‍ا ف‍اک‍ر.– ق‍م‌: آزادی‌، [ب‍ی‌ ت‍ا]. ۸۶ص‌. ۶م‌،۹ب‌/،۱۶۷۳،DSR
 12. ت‍م‍اش‍اگ‍ه‌ راز: م‍ب‍اح‍ث‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ واق‍ع‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ح‍اف‍ظ/ م‍رت‍ض‍ی‌م‍طه‍ری‌.– ت‍ه‍ران‌: ص‍درا،۱۳۵۹ . ۱۹۷ص‌. ۸ت‌،۶م‌/،۵۴۲۷،PIR
 13. ع‍رف‍ان‌ ح‍اف‍ظ (ت‍م‍اش‍اگ‍ه‌ راز): م‍ب‍اح‍ث‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ واق‍ع‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ح‍اف‍ظ/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ت‍ه‍ران‌: ص‍درا،۱۳۶۷ ،۱۳۶۸ . ۱۶۱ص‌. ۱۳۶۷،۶م‌،۴ع‌/،۵۴۳۷،PIR
 14. دف‍ات‍ر م‍ل‍ک‍وت‍ی‌: ش‍رح‌ و ن‍ق‍د اس‍ت‍اد م‍طه‍ری‌ ب‍ر اش‍ع‍ار ش‍ع‍رای‌ پ‍ارس‍ی‌گ‍و/ن‍وش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ ت‍اج‍دی‍ن‍ی‌.– ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، دف‍ت‍رم‍طال‍ع‍ات‌ دی‍ن‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌،۱۳۷۶ . ۵۰۸ص‌. ۷د،۷م‌/،۳۵۴۸،PIR

ب) آثار در مورد مطهری

ب/1) آثار مرتبط با اندیشه های وی

در ذیل این عنوان تلاش شده تا به برخی آثار که پیرامون اندیشه ها و آراء مرحوم مطهری در حوزه های مختلف قرآنی، فقهی، تاریخی و…است اشاره شود.

 1. ح‍اص‍ل‌ ع‍م‍ر: س‍ی‍ری‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ اس‍ت‍اد م‍طه‍ری‌/ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ن‍ص‍ری‌.–ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۸۲ -۱۳۸۳ . ۲ح‌،۶ن‌/،۱۴۷۶،BBR
 2. طه‍ور در س‍اغ‍ر/( سیری در اندیشه‌های فلسفی استاد مطهری) ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌ رح‍م‍ت‍ی‌.– ت‍ه‍ران‌: ک‍ان‍ون‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ج‍وان‌،۱۳۸۴. ۳ر ،۶م‌/،۱۴۷۷،BBR
 3. ال‍م‍ع‍اد : م‍داخ‍لات‌ ف‍ک‍ری‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍ش‍ی‍خ‌ م‍طه‍ری‌ و ال‍م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍ازرگ‍ان‌/م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍وادع‍ل‍ی‌ ک‍س‍ار.– [ب‍ی‍روت‌]: م‍وس‍س‍ه‌ ام‌ ال‍ق‍ری‌ل‍ل‍ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ال‍ن‍ش‍ر،۱۴۱۸ ق‌.  ۳۴۵ص‌. ۶۴م‌،۶م‌/،۲۲۲،BP
 4. اس‍ت‍اد م‍طه‍ری‌ و روش‍ن‍ف‍ک‍ران‌/ [گ‍ردآورن‍ده‌]اک‍ب‍ر رح‍م‍ت‍ی‌.– ت‍ه‍ران‌:ص‍درا،۱۳۷۲ ،۱۳۷۳ . ۱۵۲ص‌. ۵ال‍ف‌،۶م‌/،۲۱۳،HM
 5. ش‍ن‍اخ‍ت‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ از دی‍دگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د م‍طه‍ری‌.– [ت‍ه‍ران‌]: ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌س‍ی‍اس‍ی‌ ارت‍ش‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌. ه‍ی‍ئ‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌،۱۳۶۴. ۲۳۲ص‌. ۹ش‌،۶م‌/،۱۵۵۳،DSR
 6. اس‍ت‍اد م‍طه‍ری‌ و ک‍لام‌ ج‍دی‍د/ اح‍د ف‍رام‍رز ق‍رام‍ل‍ک‍ی‌.– ت‍ه‍ران‌: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ ، س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌،۱۳۸۳ . ۴۰۳ص‌. ۵ال‍ف‌،۴ف‌/،۱۴۷۶،BBR
 7. ح‍وزه‌ و روح‍ان‍ی‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د م‍طه‍ری‌/ م‍ول‍ف‌: داود ش‍ه‍روی‍ی‌.– ق‍م‌:پ‍ارس‍ای‍ان‌،۱۳۷۹ . ۱۳۴ص‌. ۹ح‌،۹ش‌/،۷/۴،BP
 8. م‍ب‍داء ال‍ع‍دل‌ ع‍ن‍د ال‍ش‍ه‍ی‍د م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌/ س‍م‍ی‍ر ح‍س‍ی‍ن‌ خ‍ی‍رال‍دی‍ن‌.–ب‍ی‍روت‌: دارال‍م‍ع‍ارف‌ ال‍ح‍ک‍م‍ی‍ه‌، ۲۰۰۹ م‌. ۲۹۳ص‌. ۴۰۸۳ع‌،۶م‌/،۲۱۹/۳،BP
 9. آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دی‍ن‍ی‌ از م‍ن‍ظر ع‍لام‍ه‌ اس‍ت‍اد ش‍ه‍ی‍د آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ م‍طه‍ری‌/ ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ م‍ه‍دی‌ ج‍ه‍رم‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ری‌.– ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ه‍م‍اه‍ن‍گ‌،۱۳۷۶ . د، ۴۶۷ ص‌. ۵آ،۹ج‌/،۲۲۹،BP
 10. ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ م‍ف‍ه‍وم‌ ع‍دال‍ت‌ (از دی‍دگ‍اه‌ م‍طه‍ری‌، ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، س‍ی‍دق‍طب‌)/ م‍ول‍ف‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍رام‍ی‌.– ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۷۸ . ۲۰۰ص‌. ۴ب‌،۴م‌/،۲۳۰/۱۲،BP
 11. س‍ی‍ری‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ م‍طه‍ری‌/ ع‍ل‍ی‌ ب‍اق‍ی‌ن‍ص‍رآب‍ادی‌.– ق‍م‌: دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌،۱۳۷۷. ۳۴۴ص‌. ۹س‌،۲ب‌/،۲۳۰،BP
 12. آزادی‌ از ن‍گ‍اه‌ اس‍ت‍اد ش‍ه‍ی‍د آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ م‍طه‍ری‌/ گ‍ردآوری‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ی‍زدی‌.–ت‍ه‍ران‌: ص‍درا،۱۳۷۹ . [۲۶۸]ص‌.۴آ،۴ی‌/،۲۳۰/۱۴،BP
 13. م‍ع‍رف‍ت‌ دی‍ن‍ی‌ (ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ از ن‍ظرگ‍اه‍ه‍ای‌ اس‍ت‍اد م‍طه‍ری‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‌دژاک‍ام‌.– [ب‍ی‌ ج‍ا]: م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۷۷ . ۱۸۵ص‌. ۴د،۶م‌/،۲۳۳،BP
 14. ۱۱۰ [ص‍د و ده‌] س‍وال‌ از اس‍ت‍اد م‍طه‍ری‌/ گ‍ردآوری‌ و ت‍دوی‍ن‌ م‍ج‍ی‍دب‍اق‍ری‌.– ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ب‍س‍ی‍ج‌ دان‍ش‍ج‍وئ‍ی‌،۱۳۷۹ .  ۲۲۳ص‌. ۱۳۷۹،۴ص‌،۶م‌/،۱۲،BP
 15. ب‍از ف‍ه‍م‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ اس‍ت‍اد م‍طه‍ری‌/ ت‍دوی‍ن‌: ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و م‍ع‍ارف‌.– ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌،۱۳۸۱. ۲۷۹ص‌. ۲ب‌،۶م‌/،۲۳۳/۷،BP
 16. ن‍زاع‌ س‍ن‍ت‌ و ت‍ج‍دد: م‍ن‍اس‍ب‍ات‌ ف‍ک‍ری‌ اس‍ت‍اد م‍طه‍ری‌ و ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌…/ رس‍ول‌ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌.– [ب‍ی‌ ج‍ا]: رئ‍وف‌،۱۳۷۱ . ۲۷۹ص‌. ۷ج‌،۶م‌/،۲۳۳/۷،BP
 17. م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌ الاش‍ک‍ال‍ی‍ه‌ الاص‍لاح‍ی‍ه‌ وت‍ج‍دی‍دال‍ف‍ک‍رالاس‍لام‍ی‌/ خ‍ن‍ج‍رح‍م‍ی‍ه‌.– ب‍ی‍روت‌: م‍رک‍زال‍ح‍ض‍اره‌ ل‍ت‍ن‍م‍ی‍ه‌ ال‍ف‍ک‍رالاس‍لام‍ی‌،۲۰۱۳ م‌. ۴۱۶ص‌. ۸ح‌،۶م‌/،۲۳۳/۷،BP
 18. ن‍وان‍دی‍ش‍ان‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍ت‍اد م‍طه‍ری‌/ ع‍ل‍ی‌ دژاک‍ام‌.– ت‍ه‍ران‌:ق‍طران‌،۱۳۷۹ . ۳۳۲ص‌. ۴د،۶م‌/،۲۳۳/۷،BP
 19. ن‍ق‍د م‍ع‍ی‍ار و آزادی‌ از دی‍دگ‍اه‌ اس‍ت‍اد ش‍ه‍ی‍د م‍طه‍ری‌/ ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر ذاک‍ری‌.–ق‍م‌: ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌،۱۳۹۸ . ۸۶ص‌. ۲ذ،۶م‌/،۲۳۳/۷،BP
 20. ن‍س‍ب‍ت‌ آزادی‌ و ع‍دال‍ت‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ اس‍ت‍اد ش‍ه‍ی‍د آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌م‍طه‍ری‌/ ن‍گ‍ارش‌: م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ س‍وادی‌.– ت‍ه‍ران‌: ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ن‍ه‍اج‌،۱۳۸۴ . ۱۱۱ص‌. ۸۴س‌،۶م‌/،۲۳۳/۷،BP  
 21. ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ م‍طه‍ری‌/ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ ن‍ج‍ف‌ ل‍ک‌زای‍ی‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ح‍م‍ی‍د پ‍ارس‍ان‍ی‍ا … [و دی‍گ‍ران‌]؛ [ب‍رای‌] م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌؛پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ اس‍لام‌.– ق‍م‌: ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍رت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)،۱۳۸۱ . ۲۷۹ص‌. ۸ل‌،۶م‌/،۲۳۳/۷،BP
 22. آرم‍ان‌ ش‍ه‍ر ب‍ر اس‍اس‌ آراء م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌/ — ت‍ه‍ران‌: ی‍گ‍ان‍ه‌ ان‍دی‍ش‌،۱۳۹۳. ۴۶۲ص‌. ۳ال‍ف‌،۶م‌/،۸۱۱،HX

ب/2) آثار مرنبط با تالیفات وی

در ذیل این عنوان به ترجمه ها ، شرح ها، تعلیقه ها و نقدهایی که بر آثار مرحوم مطهری شده اشاره خواهد شد و آن کتاب ها گزارش می شود.

 1. ش‍رح‌ ال‍م‍ن‍ظوم‍ه‌: م‍ح‍اض‍رات‌ ال‍ق‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‌ طلاب‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ الال‍ه‍ی‍ات‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ال‍م‍طه‍ری‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍م‍ار اب‍ورغ‍ی‍ف‌.– [ب‍ی‍روت‌]: [ب‍ی‌ ن‍ا، ب‍ی‌ ت‍ا].  ۴۴۵ص‌. ۶۹۴م‌،۲س‌/،۷۵۳،B
 2. اص‍ول‌ ال‍ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ال‍م‍ن‍ه‍ج‌ ال‍واق‍ع‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍طب‍اطب‍ائ‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ع‍م‍ار اب‍ورغ‍ی‍ف‌؛ ت‍ق‍دی‍م‌ و ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.– ب‍ی‍روت‌: م‍وس‍س‍ه‌ ام‌ ال‍ق‍ری‌،۱۴۲۲ق‌. ۶۰۳۸۰۴۳ال‍ف‌،۲ط/،۷۴۱،B
 3. دروس‌ ف‍ی‌ ال‍ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌: ش‍رح‌ م‍وس‍ع‌ ل‍ل‍م‍ن‍ظوم‍ه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍رت‍ض‍ی‌ال‍م‍طه‍ری‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ج‍ب‍ار ال‍رف‍اع‍ی‌.– [ق‍م‌]: ذوی‌ ال‍ق‍رب‍ی‌، ۱۴۲۳ ق‌. =۱۳۸۱. ۴ج‌.- (در دو م‍ج‍ل‍د). ۸۰۲۸۴م‌،۲س‌/،۷۵۳،B
 4. اس‍س‌ ال‍ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ال‍م‍ذه‍ب‌ ال‍واق‍ع‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ال‍طب‍اطب‍ائ‍ی‌؛ ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌م‍رت‍ض‍ی‌ ال‍م‍طه‍ری‌؛ ت‍ع‍ری‍ب‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍م‍ن‍ع‍م‌ ال‍خ‍اق‍ان‍ی‌.– ب‍ی‍روت‌: دارال‍ت‍ع‍ارف‌،[ب‍ی‌ ت‍ا]. ۵۰۳ال‍ف‌،۲ط/،۷۵۳،B
 5. ش‍رح‌ ال‍م‍ن‍ظوم‍ه‌ ، م‍ح‍اض‍رات‌ ال‍ق‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‌ طلاب‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ الال‍ه‍ی‍ات‌/ م‍رت‍ض‍ی‌م‍طه‍ری‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍م‍ار اب‍ورغ‍ی‍ف‌.– ب‍ی‍روت‌: م‍وس‍س‍ه‌ ام‌ال‍ق‍ری‌ ل‍ل‍ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ وال‍ن‍ش‍ر،۲۰۰۳ م‌. ۴۴۵ص‌. ۸۰۲۸۲م‌،۲ س‌/،۱۲۳۴،BBR
 6. ت‍ق‍ری‍رات‌ ش‍رح‌ ال‍م‍ن‍ظوم‍ه‌ ل‍ل‍س‍ت‍اذ ال‍ع‍لام‍ه‌ ال‍ش‍ه‍ی‍د ال‍م‍طه‍ری‌/ م‍ع‌ ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ع‍ل‍ی‍ه‌ م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ت‍م‍داری‌.– ق‍م‌: ک‍ت‍اب‌ طه‌،۱۳۸۳ . [۲۰۷] ص‌. ۷ت‌،۴ش‌/،۱۲۳۴،BBR
 7. ت‍ح‍ری‍ری‌ ب‍ر اص‍ول‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و روش‌ رئ‍ال‍ی‍س‍م‌ ع‍لام‍ه‌ س‍ی‍د م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌طب‍اطب‍ائ‍ی‌ ب‍ا پ‍اورق‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د م‍طه‍ری‌ ق‍دس‌ س‍ره‍م‍ا/ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌س‍ب‍زواری‌.– ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ( م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، ۱۳۸۷ -. ۴ش‌،۶۰۳ال‍ف‌/،۱۳۹۲،BBR
 8. پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ح‍دی‍ث‍ی‌ در آث‍ار ش‍ه‍ی‍د م‍طه‍ری‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ن‍ادع‍ل‍ی‌ ع‍اش‍وری‌ت‍ل‍وک‍ی‌.– اص‍ف‍ه‍ان‌: م‍ه‍رق‍ائ‍م‌،۱۳۸۴ . ۲۲۴ص‌. ۲ع‌،۶ م‌/،۲۳۳/۷،BP
 9. ت‍م‍ث‍ی‍لات‌ و ت‍ش‍ب‍ی‍ه‍ات‌ در آث‍ار اس‍ت‍اد م‍طه‍ری‌/ ع‍ل‍ی‍رض‍ا رج‍ال‍ی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌.–ق‍م‌: [ب‍ی‌ ن‍ا، ب‍ی‌ ت‍ا]. ۴۵۶ص‌. ۸ت‌،۳ر/،۷،BP
 10. ح‍ک‍ای‍ت‍ه‍ا و ه‍دای‍ت‍ه‍ا در آث‍ار اس‍ت‍اد ش‍ه‍ی‍د آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ م‍طه‍ری‌/ م‍ح‍م‍دج‍وادص‍اح‍ب‍ی‌.– وی‍رای‍ش‌۲ .– ق‍م‌: دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، م‍رک‍زان‍ت‍ش‍ارات‌،۱۳۷۹ .  ۴۲۸ص‌. ۱۳۷۹،۷ک‌،۶م‌/،۹،BP
 11. ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ و م‍ب‍ل‍غ‌ در آث‍ار ش‍ه‍ی‍د م‍طه‍ری‌/ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ م‍وگ‍ه‍ی‌.–ق‍م‌: [ب‍ی‌ ن‍ا، ب‍ی‌ ت‍ا]. ۳۶۸ص‌. ۲ت‌،۸م‌/،۱۱/۶۲،BP
 12. ت‍اری‍خ‌ اس‍لام‌ در آث‍ار ش‍ه‍ی‍د آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ م‍طه‍ری‌ (ره‌)/ گ‍ردآوری‌ و ت‍دوی‍ن‌س‍ع‍ی‍د روح‍ان‍ی‌.– ق‍م‌: ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا ،م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور اس‍ات‍ی‍د و دروس‌ م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۷۸ . ۲۴ت‌،۶م‌/،۱۴،BP
 13. ال‍ن‍ب‍ی‌ الام‍ی‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ ال‍م‍طه‍ری‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ال‍ت‍س‍خ‍ی‍ری‌.–ت‍ه‍ران‌: ال‍دارالاس‍لام‍ی‍ه‌،۱۴۰۰ ق‌. ۱۹۸۰ .  ۶۴ص‌. ۹۰۴۳۲پ‌،۶م‌/،۲۲/۹،BP
 14. ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ح‍م‍اس‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ اس‍ت‍اد م‍طه‍ری‌/ اث‍ر ص‍ال‍ح‍ی‌ ن‍ج‍ف‌ آب‍ادی‌.–ت‍ه‍ران‌: ک‍وی‍ر،۱۳۷۹ .  ۴۶۰ص‌. ۸۰۸ح‌،۶م‌/،۴۱/۵،BP
 15. ف‍ری‍اده‍ای‌ ش‍ه‍ی‍د م‍طه‍ری‌ ب‍ر ت‍ح‍ری‍ف‍ه‍ای‌ ع‍اش‍ورا/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌؛ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ح‍ق‌ج‍و.– ق‍م‌: روح‌،۱۳۶۰ . ۱۷۶ص‌. ۴ف‌،۶م‌/،۴۱/۵،BP
 16. ال‍اج‍ت‍ه‍اد و ال‍ت‍ج‍دی‍د: دراس‍ه‌ ف‍ی‌ م‍ن‍اه‍ج‌ الاج‍ت‍ه‍اد و ع‍ن‍د الام‍ام‌ ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ وال‍ش‍ه‍ی‍د ال‍م‍طه‍ری‌ و ال‍ص‍در/ اب‍راه‍ی‍م‌ ال‍ع‍ب‍ادی‌.– ق‍م‌: [ب‍ی‌ ن‍ا]،۱۴۱۸ ق‌. ۱۳۷۶ . ۱۲۷ص‌. ۳ال‍ف‌،۲ع‌/،۱۶۷/۴،BP
 17. ال‍ن‍ب‍وه‌ : ب‍ح‍وث‌ و ح‍وارات‌ الات‍ح‍اد الاس‍لام‍ی‌ ل‍لاطب‍اء/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍رت‍ض‍ی‌ال‍م‍طه‍ری‌؛ ن‍ق‍ل‍ه‌ ال‍ی‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ج‍واد ع‍ل‍ی‌ ک‍س‍ار.– ب‍ی‍روت‌: م‍وس‍س‍ه‌ ام‌ ال‍ق‍ری‌،۱۴۲۰ق‌. ۴۵۹ص‌. ۲۰۴۳ن‌،۶م‌/،۲۲۰،BP
 18. الام‍ام‍ه‌ / م‍رت‍ض‍ی‌ ال‍م‍طه‍ری‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍واد ع‍ل‍ی‌ ک‍س‍ار.– ب‍ی‍روت‌: م‍وس‍س‍ه‌ام‌ ال‍ق‍ری‌،۱۴۱۷ ق‌. ۲۶۰ص‌. ۸۰۴۳۸ال‍ف‌،۶م‌/،۲۲۳،BP
 19. م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌ در آث‍ار ش‍ه‍ی‍د م‍طه‍ری‌ (ره‌)/ گ‍ردآوری‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ع‍ل‍ی‌ش‍ی‍روان‍ی‌.– ق‍م‌: ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، م‍ع‍اون‍ت‌ام‍ور اس‍ات‍ی‍د و دروس‌ م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۷۷ . ۲ج‌..(در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د). ۶م‌،۶م‌/،۲۳۳/۷،BP
 20. ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍وض‍وع‍ی‌ آث‍ار اس‍ت‍اد ش‍ه‍ی‍د م‍طه‍ری‌/ ل‍ی‍لا ب‍ان‍ش‍ی‌.– ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ (م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌،۱۳۹۴. ۵۳۲ص‌.: ج‍دول‌. ۲ب‌،۶م‌/،۴/۶،BP
 21. ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍وض‍وع‍ی‌ ک‍ت‍ب‌ اس‍ت‍اد م‍طه‍ری‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍اق‍ی‌ ن‍ص‍رآب‍ادی‌.–ق‍م‌: ن‍ش‍ر خ‍رم‌،۱۳۷۷ . ۱۴۶ص‌.: ج‍دول‌. ۲۵ب‌،۶م‌/،۴/۶،BP
 22. ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍وض‍وع‍ی‌ آث‍ار ش‍ه‍ی‍د م‍طه‍ری‌/ اع‍ظم‌ رح‍م‍ت‌ آب‍ادی‌؛ گ‍روه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ م‍ک‍ت‍ب‌ ن‍رج‍س‌(س‍لام‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍ا).– م‍ش‍ه‍د:طن‍ی‍ن‌ ق‍ل‍م‌،۱۳۹۴ . ۳۴ر،۶م‌/،۲۳۳/۷،BP
 23. ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍وض‍وع‍ات‌ و چ‍ک‍ی‍ده‌ آث‍ار ش‍ه‍ی‍د م‍طه‍ری‌ رح‍م‍ه‌ ال‍ل‍ه‌/ م‍ح‍م‍د ه‍ادی‌ی‍ع‍ق‍وب‌ ن‍ژاد.– ق‍م‌: دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌. م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌.پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌. پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍اری‍خ‌ و س‍ی‍ره‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌،۱۳۹۶ .۱۰۲۳ص‌. ۷ی‌،۶م‌/،۲۳۳/۷،BP
 24. ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍ت‍اد: ش‍رح‌ واژگ‍ان‌ گ‍زی‍ده‌ آث‍ار م‍ک‍ت‍وب‌ اس‍ت‍اد ش‍ه‍ی‍د م‍رت‍ض‍ی‌م‍طه‍ری‌/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ م‍ه‍دی‌ خ‍ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌.– ت‍ه‍ران‌: دن‍ی‍ای‌ ه‍ن‍ر،۱۳۷۸ . ۵۹۱ص‌. ۸خ‌،۶۰۶م‌/،۲۳۳/۷،BP

ب/3) آثار مرتبط با شخصیت و رفتارشناسی مطهری

در ذیل این عنوان به آثاری که به شخصیت حقیقی مرحوم مطهری پرداخته اند و تلاش کرده اند زیست و زندگی وی را گزارش کنند اشاره خواهد شد.

 1. ش‍ی‍خ‌ ش‍ه‍ی‍د/ — ت‍ه‍ران‌: ص‍درا،۱۳۷۵ . ۶۴ص‌.: م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‌ رن‍گ‍ی‌)، ن‍م‍ون‍ه‌، ع‍ک‍س‌ (ب‍خ‍ش‌ رن‍گ‍ی‌). ۹ش‌،۶م‌/،۲۳۳/۷،BP
 2. ن‍ام‍ه‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ اس‍ت‍اد م‍طه‍ری‌ ب‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌/ [م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌]؛ ش‍ورای‌ن‍ظارت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر آث‍ار اس‍ت‍اد ش‍ه‍ی‍د م‍طه‍ری‌.– ت‍ه‍ران‌: ص‍درا،۱۴۲۷ ق‌. =۱۳۸۵. [۴۷] ص‌.: م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)، ن‍م‍ون‍ه‌. ۶م‌،۶م‌/،۱۵۶۸،DSR
 3. ب‍رف‍راز ان‍دی‍ش‍ه‌ : روای‍ت‍ی‌ از ج‍ل‍وه‌ اس‍ت‍ادی‌ ش‍ه‍ی‍د م‍طه‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌/گ‍ردآوری‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ع‍ل‍ی‌ ت‍اج‍دی‍ن‍ی‌؛ ت‍دوی‍ن‌: ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا – پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و م‍ع‍ارف‌.– ق‍م‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌،۱۳۸۲ . ۳۳۶ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌. ۲ت‌،۶م‌/،۲۳۳،BP
 4. م‍طه‍ری‌ م‍طه‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ ه‍ا/ گ‍ردآورن‍ده‌ ح‍س‍ی‍ن‌ واث‍ق‍ی‌ راد.– ق‍م‌: دف‍ت‍رت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌،۱۳۶۴ . ۲ج‌..: م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌. ۲و،۶ م‌/،۲۳۳/۷،BP
 5. م‍طه‍ری‌ پ‍ای‍ه‌گ‍ذار ن‍ه‍ض‍ت‌ ن‍وی‍ن‌ در ب‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ اس‍لام‌ اص‍ی‍ل‌/ س‍ازم‍ان‌ م‍ج‍اه‍دی‍ن‌ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌.– ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍ج‍اه‍دی‍ن‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۶۰ . ۱۲۵ص‌. ۱۳۶۰،۶م‌/،۲۳۳/۷،BP
 6. ش‍ه‍ی‍د م‍طه‍ری‌، اف‍ش‍اگ‍ر ت‍وطئ‍ه‌ ت‍اوی‍ل‌ “ظاه‍ر” دی‍ان‍ت‌، ب‍ه‌ “ب‍اطن‌” ال‍ح‍اد وم‍ادی‍ت‌/ ع‍ل‍ی‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‍ی‌ (م‍ن‍ذر).– چ‍اپ‌ دوم‌ ب‍ا ت‍ج‍دی‍د ن‍ظر و اص‍لاح‍ات‌.–ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ران‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۶۲ . ش‍ان‍زده‌، ۴۳۵ ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌. ۱۳۶۲،۲ال‍ف‌،۶م‌/،۲۳۳/۷،BP
 7. رم‍ز م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ اس‍ت‍اد م‍طه‍ری‌/ م‍ول‍ف‍ان‌: ع‍ل‍ی‌ ب‍اق‍ی‌ ن‍ص‍رآب‍ادی‌، ح‍م‍ی‍دن‍گ‍ارش‌.– ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ام‍ام‌ ع‍ص‍ر ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌؛ ن‍ش‍ر خ‍رم‌،۱۳۷۹. ۲۸۶ص‌. ۱۳۷۷،۲۳ب‌،۶م‌/،۲۳۳/۷،BP
 8. س‍ی‍م‍ای‌ اس‍ت‍اد در آی‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اه‌ ی‍اران‌/ ب‍ه‌ اه‍ت‍م‍ام‌ ح‍م‍ی‍د ج‍اوی‍د م‍وس‍وی‌.–ت‍ه‍ران‌: ص‍درا،۱۳۷۱ . ۲۵۹ص‌. ۲ج‌،۶م‌/،۲۳۳/۷،BP
 9. ج‍ل‍وه‌ ه‍ای‌ م‍ع‍ل‍م‍ی‌ اس‍ت‍اد [م‍طه‍ری‌]/ دف‍ت‍ر ام‍ور ک‍م‍ک‌ آم‍وزش‍ی‌ و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا.– [وی‍رای‍ش‌۲ ].– ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی ‌، دف‍ت‍رام‍ور ک‍م‍ک‌ آم‍وزش‍ی‌ و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا،۱۳۶۸ .  ۳۱۶ص‌. ۱۳۶۸،۸ج‌،۶م‌/،۲۳۳/۷،BP
 10. رف‍ت‍ار س‍ی‍اس‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د م‍طه‍ری‌ و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌: اح‍س‍ان‌ج‍وان‍م‍رد.– ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۸۵ . ۳۱۴ص‌. ۹ج‌،۶م‌/،۲۳۳/۷،BP
 11. ش‍ه‍ی‍د م‍طه‍ری‌ “م‍رزب‍ان‌ ب‍ی‍دار”/ م‍ول‍ف‌: م‍ح‍م‍د خ‍ردم‍ن‍د.– ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌،۱۳۸۰ . ۲۱۵ص‌.: م‍ص‍ور،  ع‍ک‍س‌. ۴خ‌،۶م‌/،۲۳۳/۷،BP
 12. خ‍اطرات‌ م‍ن‌ از اس‍ت‍اد ش‍ه‍ی‍د م‍طه‍ری‌/ ع‍ل‍ی‌ دوان‍ی‌.– ت‍ه‍ران‌: ص‍درا،۱۳۷۲. ۱۰۶ص‌.: ع‍ک‍س‌. ۹د،۶م‌/، ۷/۲۳۳،BP
 13. ذک‍ری‍ات‍ی‌ م‍ع‌ ال‍ش‍ه‍ی‍د م‍طه‍ری‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ دوان‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ خ‍ال‍د ت‍وف‍ی‍ق‌.–[ق‍م‌]: م‍وس‍س‍ه‌ ام‌ ال‍ق‍ری‌ ل‍ل‍ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ال‍ن‍ش‍ر،۱۴۱۷ ق‌. ۲۸۱ص‌. ۹۰۴۳د،۶م‌/،۲۳۳/۷،BP
 14. پ‍اره‌ای‌ از خ‍ورش‍ی‍د: گ‍ف‍ت‍ه‌ه‍ا و ن‍اگ‍ف‍ت‍ه‌ه‍ا از زن‍دگ‍ی‌…م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌/گ‍ردآوری‌ و ت‍دوی‍ن‌ ام‍ی‍ررض‍ا س‍ت‍وده‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا س‍ی‍دن‍اص‍ری‌.– ت‍ه‍ران‌: ذک‍ر،۱۳۷۸. ۵۴۴ص‌.: م‍ص‍ور. ۲س‌،۶م‌/،۲۳۳/۷،BP
 15. س‍ی‍ری‌ در زن‍دگ‍ان‍ی‌ اس‍ت‍اد م‍طه‍ری‌؛ ب‍ا م‍ق‍ال‍ه‌ای‌ از ح‍ج‍ه‌ الاس‍لام‌ ه‍اش‍م‍ی‌رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌/ — ت‍ه‍ران‌: ص‍درا، [ت‍اری‍خ‌ م‍ق‍دم‍ه‌۱۳۷۶ ]. ۲۸۱ص‌.: م‍ص‍ور. ۹س‌،۶م‌/،۲۳۳/۷،BP
 16. اس‍ت‍اد ش‍ه‍ی‍د (م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌) ب‍ه‌ روای‍ت‌ اس‍ن‍اد/ ت‍دوی‍ن‌ م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌اس‍لام‍ی‌.– ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۷۸ . ۳۸۴ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌. ۵ال‍ف‌،۶م‌/،۱۶۶۸،DSR
 17. در رث‍ای‌ اس‍ت‍اد: ب‍ا پ‍ی‍ام‍ی‌ از ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌/ ب‍ه‌ اه‍ت‍م‍ام‌ ع‍ب‍دال‍رض‍اش‍ال‍چ‍ی‌.– ت‍ه‍ران‌: ص‍در،۱۳۶۹ . ۱۷۱ص‌. ۲ش‌،۶م‌/،۴۰۵۳،PIR

ج) مجموعه ها و آثار همایش های  مرتبط با مطهری

 1. م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ای‌ اول‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ب‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ش‍ه‍ی‍دم‍طه‍ری‌: “اس‍لام‌ و م‍ق‍ت‍ض‍ی‍ات‌ زم‍ان‌”، اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ م‍اه‌۷۵ / س‍ت‍اد اول‍ی‍ن‌گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ب‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍ی‍د م‍طه‍ری‌.– م‍ش‍ه‍د: دان‍ش‍گ‍اه‌ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د، ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌،۱۳۷۶ . ۸۶ص‌. ۴گ‌،۶م‌/،۲۳۳/۷،BP
 2. ی‍ادن‍ام‍ه‌ اس‍ت‍اد ش‍ه‍ی‍د م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌/ زی‍رن‍ظر ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ س‍روش‌.–ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۶۰ . ج‌..: ن‍م‍ون‍ه‌. ۱۳۶۰،۴س‌،۶م‌/،۲۳۳/۷،BP
 3. م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ اس‍ت‍اد م‍طه‍ری‌ ب‍ه‌م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‍ی‍ن‌ س‍ال‍گ‍رد ب‍زرگ‍داش‍ت‌ اس‍ت‍اد م‍طه‍ری‌/ س‍ت‍اد ب‍زرگ‍داش‍ت‌ب‍ی‍س‍ت‍م‍ی‍ن‌ س‍ال‍گ‍رد اس‍ت‍اد م‍طه‍ری‌ در اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌؛ ن‍گ‍ارش‌ ج‍م‍ع‍ی‌ ازن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌.– ف‍ری‍م‍ان‌: س‍ت‍اد ب‍رگ‍زاری‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ اس‍ت‍ادش‍ه‍ی‍د م‍طه‍ری‌،۱۳۸۱ . ۲۲۴ص‌. ۱۳۷۸،۸ه‍-،۶م‌/،۲۳۳/۷،BP
 4. طلای‍ه‌دار ص‍ب‍ح‌: ب‍رگ‍ی‌ از ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ زلال‌ ش‍ه‍ی‍د م‍طه‍ری‌ در ک‍ارن‍ام‍ه‌ م‍ج‍ل‍ه‌ ح‍وزه‌/ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌: ج‍م‍ع‍ی‌ از ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ج‍ل‍ه‌ ح‍وزه‌.– ق‍م‌: ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌(ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)،۱۳۸۳ . ۶۳۲ص‌. ۲ط،۶م‌/،۲۳۳/۷،BP
 5. م‍ص‍ل‍ح‌ ب‍ی‍دار (۱) (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا، م‍ق‍الات‌، س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا و… درب‍اره‌زن‍دگ‍ان‍ی‌ و ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ش‍ه‍ی‍د آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ م‍طه‍ری‌)/ گ‍ردآورن‍ده‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌واث‍ق‍ی‌.– ت‍ه‍ران‌: ص‍درا،۱۳۷۸ . ۵۳۱ص‌. ۲۲و،۶م‌/،۲۳۳/۷،BP
پیمایش به بالا