نقد و بررسی کتاب تهران

فصلنامه نقد و بررسی کتاب تهران

77

مشخصات فصلنامه

صاحب امتیاز:

هرمز همایون پور

ناشر:

ایرانچاپ

سال نشر :

این اثر زمستان 1402منتشر گردید

وضعیت درکتابخانه:

تاریخ ثبت در کتابخانه :  20-12-1402

توضیحات فصلنامه

پیمایش به بالا