مقاله علمی پژوهشی شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد و عوامل مدل کسب‌ و کار پلتفرم‌های چندوجهی تولید محصولات فرهنگی با رویکرد تولید اجتماعی نوشته وحید شریفی

در فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت توسعه و تحول با رتبه ( +A) پژوهشی منتشر گردید؛
مقاله علمی پژوهشی شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد و عوامل مدل کسب‌ و کار پلتفرم‌های چندوجهی تولید محصولات فرهنگی با رویکرد تولید اجتماعی نوشته وحید شریفی

 

زیرساخت فناوری و منابع انسانی اصلی ترین منابع مورد نیاز برای تحقق اهداف پلتفرم با رویکرد تولید اجتماعی  هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پژوهشکده اسلام تمدنی، مقاله علمی پژوهشی شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد و عوامل مدل کسب‌وکار پلتفرم‌های چندوجهی تولید محصولات فرهنگی با رویکرد تولید اجتماعی نوشته وحید شریفی، دکتری مدیریت فناوری اطلاعات و رئیس اداره کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در شماره 55 فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت توسعه و تحول منتشر شد.

چکیده مقاله
پلتفرم‌های چندوجهی با رویکرد تولید اجتماعی پدیده‌های نوظهوری هستند که مدل‌های کسب‌وکار آن‌ها کمتر شناخته‌شده است، نظر به منابع انسانی و ظرفیت‌های فرهنگی ارزشمند کشور ایران، زمینه‌ی مساعدی برای بهره‌گیری از مدل کسب‌وکار پلتفرمی چندوجهی با رویکرد تولید اجتماعی جهت تولید محصولات فرهنگی وجود دارد. هدف این پژوهش شناخت و رتبه‌بندی ابعاد و عوامل مدل کسب‌وکار این پلتفرم‌هاست. برای نیل به هدف تحقیق با 14 نفر از خبرگان این حوزه مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA و روش تحلیل مضمون صورت گرفت، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی و پس از غربال‌ نتایج به روش دلفی فازی تعداد 50 عامل در 10 بعد شناسایی گردید، در ادامه میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل با استفاده از روش دیماتل فازی تعیین و درنهایت عوامل و ابعاد استخراج‌شده با استفاده از (ANP) فازی رتبه‌بندی گردید. عوامل و ابعاد شناسایی‌ شده به فعالان حوزه تولید محصول فرهنگی کمک می‌کند تا ضمن شناخت اجزای مدل کسب‌وکار خود، پلتفرم‌های آتی یا فعلی خود را به شکل بهتری پیکربندی کنند و سرمایه‌گذاران نیز با درک بهتر این مدل کسب‌وکار، تصمیمات مناسب‌تر و دقیق‌تری برای سرمایه‌گذاری اتخاذ نمایند.

متن کامل مقاله

پیمایش به بالا