گزارشی از آثار علامه طباطبایی و منشورات مرتبط با ایشان در کتابخانه شیخ بهایی ( بخش سوم )

سید محمد حسین طباطبایی و کتابخانه شیخ بهایی(3)

(گزارشی از آثار علامه طباطبایی و منشورات مرتبط با ایشان در کتابخانه شیخ بهایی)

علی شفیعی

ج) ترجمه، شرح و تحلیل آثار علمی مرحوم طباطبایی

همان گونه که در دو نوبت پیشین وعده داده شد گزارش آن چه مربوط به مرحوم طباطبایی و در کتابخانه مرحوم شیخ بهایی موجود است ، قرار شد در ضمن سه سرفصل تقدیم همراهان ارجمند کتابخانه گردد و اینک این بخش سوم گزارش، که در آن به آثاری که شرح، ترجمه و یا تحلیل و تبیین آثار منتشر شده مرحوم طباطبایی هستند پرداخته شده است.

در ذیل این عنوان تلاش شده تا به گزارش آثار شرح و تحلیل شده مرحوم طباطبایی پرداخته شود ، آن هم تنها به میزان مرورکتاب شناختی آن آثار – از گزارش مقالات صرف نظر شده – که در کتابخانه مرحوم شیخ بهایی دفتر تبلیغات خراسان موجوداند.

این آثار را در ذیل عناوینی که مرتبط با آثار خود علامه است تنظیم، تا پژوهشگرانی که تمایل از استفاده از این آثار در کتابخانه مرحوم شیخ بهایی دارند راحت تر به آن دسترسی پیدا کنند.

ج/1) بدایه الحکمه شرح، ترجمه و تحلیل

دروس‌ ف‍ی‌ ال‍ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌: ش‍رح‌ ت‍وض‍ی‍ح‍ی‌ ل‍ک‍ت‍اب‌ ب‍دای‍ه‌ ال‍ح‍ک‍م‍ه‌ [ع‍لام‍ه‌طب‍اطب‍ائ‍ی‌]/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ج‍ب‍ار ال‍رف‍اع‍ی‌.– ت‍ه‍ران‌: ال‍ه‍دی‌،۱۳۷۸ . ۷۵۶ص‌. ۴۰۴۳ب‌،۲ط/،۷۵۳،B

ح‍ک‍م‍ت‌ ب‍ری‍ن‌: ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ب‍دای‍ه‌ ال‍ح‍ک‍م‍ه‌ ع‍لام‍ه‌ س‍ی‍د م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌/ رح‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌ ن‍ج‍ف‌ آب‍ادی‌.– ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ ب‍وس‍ت‍ان‌ک‍ت‍اب‌ (م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)،۱۳۹۰ . [۸۹۲] ص‌. ۱۳۹۰،۴ش‌،۴۰۳ب‌ /،۱۳۹۲،BBR

ش‍رح‌ ب‍دای‍ه‌ ال‍ح‍ک‍م‍ه‌/ ل‍م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ال‍طب‍اطب‍ائ‍ی‌؛ ش‍رح‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ ال‍م‍وم‍ن‌.طب‍ع‍ه‌ ث‍ان‍ی‍ه‌ م‍ص‍ح‍ح‍ه‌ و م‍ن‍ق‍ح‍ه‌.– [ق‍م‌]: ذوی‌ ال‍ق‍رب‍ی‌،۱۴۲۲ ق‌.=۱۳۸۰ . ۲ج‌. (در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د). ۱۳۸۰،۴۰۲۸ب‌،۲ط/،۷۵۳،B

ب‍دای‍ه‌ ال‍ح‍ک‍م‍ه‌. ش‍رح‌ دروس‌ ف‍ی‌ ال‍ح‍ک‍م‍ه‌ ال‍م‍ت‍ع‍ال‍ی‍ه‌/ ک‍م‍ال‌ ال‍ح‍ی‍دری‌.– ق‍م‌: دارف‍راق‍د،۲۰۰۵ م‌. ۹ح‌،۴۰۲ب‌/،۱۳۹۲،BBR

ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ ب‍دای‍ه‌ال‍ح‍ک‍م‍ه‌/ م‍ول‍ف‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ش‍ی‍ران‍ی‌ ه‍رن‍دی‌.– ق‍م‌: [ب‍ی‌ ن‍ا، ب‍ی‌ ت‍ا]. ۴۲۴ب‌،۲ط/،۷۵۳،B

ای‍ض‍اح‌ ال‍ح‍ک‍م‍ه‌: ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ ب‍دای‍ه‌ ال‍ح‍ک‍م‍ه‌/ ن‍گ‍ارش‌ ع‍ل‍ی‌ رب‍ان‍ی‌گ‍ل‍پ‍ای‍گ‍ان‍ی‌.– ق‍م‌: م‍رک‍ز ج‍ه‍ان‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۷۱ . ۴۲۵ب‌،۲ط/،۷۵۳،B

ال‍ه‍دای‍ه‌ ال‍ی‌ اس‍رارال‍ب‍دای‍ه‌: ش‍رح‌ م‍ب‍س‍وط ل‍ب‍دای‍ه‌ ال‍ح‍ک‍م‍ه‌ ل‍ل‍ع‍لام‍ه‌ ال‍طب‍اطب‍ائ‍ی‌/ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌.– م‍ش‍ه‍د: [ب‍ی‌ ن‍ا، ب‍ی‌ ت‍ا].  ۵۳۶ص‌. ۴۲۷ب‌،۲ط/،۷۵۳،B

ج/2) نهایه الحکمه، شرح، ترجمه و تحلیل

ش‍رح‌ ن‍ه‍ای‍ه‌ ال‍ح‍ک‍م‍ه‌/ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ درس‍ه‍ای‌ اس‍ت‍اد م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ م‍ص‍ب‍اح‌ ی‍زدی‌؛ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ن‍گ‍ارش‌  ع‌. ع‍ب‍ودی‍ت‌.– ت‍ه‍ران‌: [ب‍ی‌ ن‍ا، ب‍ی‌ ت‍ا]. ۹۲۸ن‌،۲ط/،۷۵۳،B

ح‍ک‍م‍ت‌ ص‍درای‍ی‌ ب‍ه‌ روای‍ت‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌، ش‍رح‌ ن‍ه‍ای‍ه‌ ال‍ح‍ک‍م‍ه‌/ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌ ع‍ب‍ودی‍ت‌.– ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ق‍دس‌س‍ره‌، ۱۳۹۳ -. ۲ع‌،۹۰۲ن‌/،۱۳۹۲،BBR

ش‍رح‌ ک‍ت‍اب‌ ن‍ه‍ای‍ه‌ ال‍ح‍ک‍م‍ه‌، م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر ی‍ک‌ دوره‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ م‍طاب‍ق‌ آراءف‍لاس‍ف‍ه‌ م‍ش‍اء و اش‍راق‌ و ب‍خ‍ص‍وص‌ م‍ش‍رب‌ م‍لاص‍درا و ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌(ره‌)/ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌؛ ش‍رح‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ح‍ق‍ان‍ی‌ زن‍ج‍ان‍ی‌.– ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ال‍زه‍را(س‌)،۱۳۹۵ . ۱۳۹۵،۹۲۳ن‌،۲ط/،۷۵۳،B

ش‍رح‌ ن‍ه‍ای‍ه‌ ال‍ح‍ک‍م‍ه‌/ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ الاردب‍ی‍ل‍ی‌.– ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ ب‍وس‍ت‍ان‌ک‍ت‍اب‌(م‍رک‍زال‍طب‍اع‍ه‌ وال‍ن‍ش‍رال‍ت‍اب‍ع‌ ل‍م‍ک‍ت‍ب‌ الاع‍لام‌ ال‍س‍لام‍ی‌)،۱۳۸۷ . [۸۰۴] ص‌. ۸ع‌،۹۰۳ن‌/،۱۳۹۲،BBR

ش‍رح‌ ن‍ه‍ای‍ه‌ ال‍ح‍ک‍م‍ه‌، الال‍ه‍ی‍ات‌ ب‍ال‍م‍ع‍ن‍ی‌ الاخ‍ص‌/ ت‍ق‍ری‍را ل‍دروس‌ ال‍س‍ی‍د ک‍م‍ال‌ال‍ح‍ی‍دری‌؛ ب‍ق‍ل‍م‌ ع‍ل‍ی‌ ح‍م‍ود ال‍ع‍ب‍ادی‌.– ق‍م‌: دارف‍راق‍د، ۱۴۳۰ ق‌. ۹ح‌،۹۰۲ن‌/،۱۳۹۲،BBR

ش‍رح‌ ن‍ه‍ای‍ه‌ ال‍ح‍ک‍م‍ه‌: ال‍ع‍ق‍ل‌ و ال‍ع‍اق‍ل‌ و ال‍م‍ع‍ق‍ول‌ : ت‍ق‍ری‍را لاب‍ح‍اث‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ال‍ع‍لام‍ه‌ ال‍س‍ی‍د ک‍م‍ال‌ ال‍ح‍ی‍دری‌/ ب‍ه‌ ق‍ل‍م‌ م‍ی‍ث‍اق‌ طال‍ب‌.– ق‍م‌: دارف‍راق‍د، ۲۰۱۰ م‌=۱۳۸۹ . ۵۰۰ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌. ۹ح‌،۹۰۳ن‌/،۱۳۹۲،BBR

ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ ن‍ه‍ای‍ه‌ ال‍ح‍ک‍م‍ه‌/ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ ؛ ن‍گ‍ارش‌ ع‍ل‍ی‌ش‍ی‍روان‍ی‌.– ت‍ه‍ران‌: [ب‍ی‌ ن‍ا، ب‍ی‌ ت‍ا]. ۹۴ن‌،۲ط/،۷۵۳،B

ن‍ه‍ای‍ه‌ ال‍ح‍ک‍م‍ه‌/ م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ه‍دی‌ ت‍دی‍ن‌.– ت‍ه‍ران‌:[ب‍ی‌ ن‍ا، ب‍ی‌ ت‍ا].  ۴۲۵ ص‌. ۹۴۲ن‌،۲ط/،۷۵۳،B

ف‍روغ‌ ح‍ک‍م‍ت‌: ش‍رح‌ ن‍ه‍ای‍ه‌ ال‍ح‍ک‍م‍ه‌/ م‍ح‍س‍ن‌ ده‍ق‍ان‍ی‌.– ق‍م‌: [ب‍ی‌ ن‍ا، ب‍ی‌ ت‍ا]. ۹۲۴ن‌،۲ط/،۷۵۳،B

ج/3) اصول فلسفه و روش رئالیسم، ترجمه و تحلیل

اس‍س‌ ال‍ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ال‍م‍ذه‍ب‌ ال‍واق‍ع‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ال‍طب‍اطب‍ائ‍ی‌؛ ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌م‍رت‍ض‍ی‌ ال‍م‍طه‍ری‌؛ ت‍ع‍ری‍ب‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍م‍ن‍ع‍م‌ ال‍خ‍اق‍ان‍ی‌.– ب‍ی‍روت‌: دارال‍ت‍ع‍ارف‌،[ب‍ی‌ ت‍ا]. ۵۰۳ال‍ف‌،۲ط/،۷۵۳،B

ت‍ح‍ری‍ری‌ ب‍ر اص‍ول‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و روش‌ رئ‍ال‍ی‍س‍م‌ ع‍لام‍ه‌ س‍ی‍د م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌طب‍اطب‍ائ‍ی‌ ب‍ا پ‍اورق‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د م‍طه‍ری‌ ق‍دس‌ س‍ره‍م‍ا/ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌س‍ب‍زواری‌.– ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ( م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، ۱۳۸۷ -.  ۴ش‌،۶۰۳ال‍ف‌/،۱۳۹۲،BBR

ادراک‍ات‌ اع‍ت‍ب‍اری‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ (ره‌) و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌/ ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍رم‍ص‍ل‍ح‌.– ت‍ه‍ران‌: روزگ‍ار ن‍و،۱۳۹۲ . ۱۴۳ص‌.   ۱۳۹۲،۶م‌،۴ال‍ف‌/،۱۳۹۵،BBR

ال‍ح‍ق‍ائ‍ق‌  و الاع‍ت‍ب‍اری‍ات‌ ف‍ی‌ ع‍ل‍م‌ الاص‍ول‌/ ت‍ع‍ری‍ب‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ال‍ع‍ل‍وی‌؛ ت‍ال‍ی‍ف‌م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌ ال‍م‍وس‍وی‌.– ب‍ی‍روت‌: دارال‍ه‍ادی‌ ل‍ل‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر وال‍ت‍وزی‍ع‌،۱۴۲۶ق‌ ۲۰۰۵ م‌. ۳۴۱ص‌. ۷ح‌،۸م‌/،۱۵۹/۸،BP

ج/4) تفسیر المیزان ترجمه و تلخیص

ت‍رج‍م‍ه‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍م‍ی‍زان‌/ از م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍رم‍وس‍وی‌ ه‍م‍دان‍ی‌.– ق‍م‌: دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۶۳ -. ۹۴م‌،۲ط/،۹۸،BP

 ب‍رگ‍زی‍ده‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍م‍ی‍زان‌ ع‍لام‍ه‌ ح‍اج‌ س‍ی‍د م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌/ب‍رگ‍زی‍ن‍ن‍ده‌ ع‍ب‍دال‍ص‍م‍د اس‍لام‍ی‌.– ت‍ب‍ری‍ز: اح‍رار،۱۳۹۰ . ۹۰۴۱۱م‌،۲ط/،۹۸،BP

ت‍رج‍م‍ه‌ خ‍لاص‍ه‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍م‍ی‍زان‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌/ ب‍ه‌ ق‍ل‍م‌ م‍ص‍طف‍ی‌ ش‍اک‍ر؛م‍ت‍رج‍م‌ ف‍اطم‍ه‌ م‍ش‍ای‍خ‌.– ت‍ه‍ران‌: اس‍لام‌،۱۳۸۰ . ۹۰۴۲م‌،۲۵ط/،۹۸،BP

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍م‍ی‍زان‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ اس‍لام‍ی‌/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌: م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ اس‍دی‌ ن‍س‍ب‌.– ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۹۸ . ۹۰۹۸م‌،۲۵ط/،۹۸،BP

راه‍ن‍م‍ا و ف‍ه‍رس‍ت‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ال‍م‍ی‍زان‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ال‍ی‍اس‌ک‍لان‍ت‍ری‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍ح‍م‍د س‍ع‍ی‍د ان‍ص‍اری‌…[و دی‍گ‍ران‌].–  ب‍ا ت‍ج‍دی‍د ن‍ظر واص‍لاح‍ات‌ و اض‍اف‍ات‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ اس‍اس‍ی‌.– [ت‍ه‍ران‌]: ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار،۱۳۷۷.  ۳۵۹ص‌. ۱۳۷۷،۹۷م‌،۲ط/،۹۸،BP  

م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍م‍ی‍زان‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌ م‍ع‌ ف‍ه‍ارس‌ ک‍ام‍ل‍ه‌/ س‍ل‍ی‍م‌ ال‍ح‍س‍ن‍ی‌.–ق‍م‌: ل‍وح‌ ال‍م‍ح‍ف‍وظ،۱۴۲۰ ق‌ =۱۹۹۹ م‌.

۶۰۴، ۲۹۵ ص‌. ۹۰۱م‌،۲ط/،۹۸،BP

 

ج/5) فرهنگ نگاری آثار مرحوم طباطبایی

ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍اودان‌ ال‍م‍ی‍زان‌: ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍طلاح‍ات‌ و ت‍ع‍اب‍ی‍ر در آث‍ار ع‍لام‍ه‌طب‍اطب‍ای‍ی‌/ ع‍ل‍ی‌ ت‍اج‍دی‍ن‍ی‌.– ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر م‍ه‍اج‍ر،۱۳۸۲ .  ۶۱۶ص‌. ۴ف‌،۲ت‌/،۱۳۹۳،BBR

ج/6) رساله الولایه

 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ رس‍ال‍ه‌ ال‍ولای‍ه‌ م‍رح‍وم‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌/ م‍ح‍م‍دب‍ی‍اب‍ان‍ی‌اس‍ک‍وی‍ی‌؛ ب‍ه‌ اه‍ت‍م‍ام‌ ع‍ب‍اس‌ ش‍اه‌م‍ن‍ص‍وری‌.– ق‍م‌: ف‍روغ‌ ف‍ردا،۱۳۹۸ .  ۳۲۵ص‌. ۱۳۹۸،۷ال‍ف‌،۹ب‌،۲۸۶،BP

ولای‍ت‌ ن‍ام‍ه‌: ت‍رج‍م‍ه‌ رس‍ال‍ه‌ ال‍ولای‍ه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌/ ت‍رج‍م‍ه‌ ه‍م‍ای‍ون‌ه‍م‍ت‍ی‌.– ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر،۱۳۶۶ .  ۱۱۶ص‌. ۵۴ر،۲ط/،۲۸۷/۱،BP

در پایان برای روح آن عزیز -مرحوم سید محمدحسین طباطبایی- طلب آرامش و غفران و برای همراهان ارجمند کتابخانه مرحوم شیخ بهایی صحت و سلامتی آرزو می کنم.

 امیدوارم این ارتباط مجازی از حالتی تک گویی تبدیل به دیالوگی پر ثمر گردد و نقدها یا تکمله های همراهان ارجمند به ویژه همکاران با سابقه ام در کتابخانه را ببینم و استفاده ببرم.

پیمایش به بالا