گزارشی از آثار علامه طباطبایی و منشورات مرتبط با ایشان در کتابخانه شیخ بهایی ( بخش دوم )

سید محمد حسین طباطبایی و کتابخانه شیخ بهایی(2)

(گزارشی از آثار علامه طباطبایی و منشورات مرتبط با ایشان در کتابخانه شیخ بهایی)

علی شفیعی

 

ب) سید محمد حسین طباطبایی و آرائ وی در نگاه دیگران

همان گونه که در نوبت پیشین وعده داده شد گزارش آن چه مربوط به مرحوم طباطبایی است و در کتاب خانه مرحوم شیخ بهایی موجود را، قرار شد در ضمن سه سرفصل تقدیم همراهان ارجمند کتابخانه گردد و اینک این بخش دوم گزارش، که در آن به آثارمرتبط با شخصیت علمی، اخلاقی، فلسفی و… این فیلسوف و مفسر معاصر و آراء علمی وی در هر یک از این ساحت ها پرداخته شده است.

در ذیل این عنوان تلاش کرده ام تا به گزارش آن چه در مورد شخصیت ایشان ، آن هم تنها به میزان مرورکتاب شناختی آن آثار – از گزارش مقالات صرف نظر شده – در کتابخانه مرحوم شیخ بهایی دفتر تبلیغات خراسان اکتفاء کنم، چرا که گزارش توصیفی یا توصیفی تحلیلی این آثار چنان پُر حجم خواهد بود که خود می تواند تبدیل به یک اثر مفصل گردد.

این آثار را در ذیل عناوینی چند تنظیم کرده ام تا پژوهشگرانی که تمایل از استفاده از این آثار در کتابخانه مرحوم شیخ بهایی دارند راحت تر به آن دسترسی پیدا کنند.

ب/1) آثار عمومی در مورد مرحوم سید محمد حسین طباطبایی

ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ق‍ن‍ب‍رع‍ل‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌.– ت‍ه‍ران‌:دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌،۱۳۷۳ . ب‍ی‍س‍ت‌ و ه‍ش‍ت‌، [۱۷۰ ] ص‌. ۲ک‌،۴ک‌/،۸۴۹۵،Z

آش‍ن‍ای‌ آس‍م‍ان‌: خ‍اطرات‍ی‌ ن‍اگ‍ف‍ت‍ه‌ و اس‍ن‍ادی‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ن‍ش‍ده‌ از م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ان‍ص‍اری‍ان‌ خ‍وان‍س‍اری‌ در ب‍اره‌ ع‍ال‍م‌ رب‍ان‍ی‌ و م‍ف‍س‍ر ع‍ال‍ی‍ق‍در ق‍رآن‌ آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍لام‍ه‌ح‍اج‌ س‍ی‍دم‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌ ق‍دس‌ س‍ره‌ ال‍ش‍ری‍ف‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ان‍ص‍اری‍ان‌ خ‍وان‍س‍اری‌.– ق‍م‌: ان‍ص‍اری‍ان‌،۱۳۹۳ . ۲۹۶ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌. ۵آ،۸ال‍ف‌/،۱۳۹۴،BBR

ض‍رورت‌ ت‍ب‍ادل‌ و ک‍ل‍ی‍د ف‍ره‍ن‍گ‍ه‍ا: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ و م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍رح‍وم‌ع‍ب‍دال‍ج‍واد ف‍لاطوری‌ و م‍ب‍اح‍ث‍ات‌ ای‍ش‍ان‌ ب‍ا م‍رح‍وم‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌/ گ‍ردآوری‌ وت‍ن‍ظی‍م‌ ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍زرگ‍داش‍ت‌ پ‍روف‍س‍ور ف‍لاطوری‌.–اص‍ف‍ه‍ان‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌،۱۳۷۷ . ن‍وزده‌،۲۹۱ ص‌. ۴ض‌،۸ف‌/،۷۵۳،B

ش‍م‍س‌ ال‍وح‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌ س‍ی‍ره‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌/ آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ج‍وادی‌آم‍ل‍ی‌.– ق‍م‌: اس‍راء،۱۳۸۶ . ۴۰۸ص‌.  ۸ش‌،۹ج‌/،۱۲۹۴،BBR

ح‍ک‍م‍ت‌ زلال‌: گ‍زی‍ده‌ای‌ از ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌/گ‍ردآورن‍ده‌: ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍س‍ج‍د و ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ه‌ ال‍زه‍را ( س‌ ).– م‍ش‍ه‍د: م‍س‍ج‍د وح‍س‍ی‍ن‍ی‍ه‌ ال‍زه‍را ( س‌ )، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌،۱۳۸۷ .  ۲۱۲ص‌. ۵م‌،۳آ/،۱۳۹۱،BBR  

ی‍ادن‍ام‍ه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌/ — [ت‍ه‍ران‌]: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ؛م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ان‍ج‍م‍ن‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍ک‍م‍ت‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ای‍ران‌،[۱۳۶۲]. ب‍ی‍س‍ت‌ و چ‍ه‍ار، ۳۷۰ ص‌. ۲ی‌،۹ک‌/،۱۳۹۵،BBR

م‍ه‍ر ت‍اب‍ان‌: ی‍ادن‍ام‍ه‌ و م‍ص‍اح‍ب‍ات‌ ت‍ل‍م‍ی‍ذ و ع‍لام‍ه‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌ت‍ب‍ری‍زی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ طه‍ران‍ی‌.– م‍ش‍ه‍د: ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌،۱۴۱۷ق‌. ده‌، ۴۴۹ ص‌.: ع‍ک‍س‌. ۱۳۷۵،۹م‌،۵۳ح‌/،۱۲،BP

اق‍ی‍ان‍وس‌ ع‍ل‍م‌ و م‍ع‍رف‍ت‌ در اح‍والات‌ ع‍لام‍ه‌ س‍ی‍د م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌/م‍ح‍م‍د ک‍ری‍م‌ پ‍ارس‍ا.– ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌؛ ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍رف‍ره‍ن‍گ‍ی‌،۱۳۹۶ . ۲۸۱ص‌. ۲پ‌،۲ط/،۵۵/۳،BP

س‍ی‍ری‌ در س‍ی‍ره‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ع‍م‍ل‍ی‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ از ن‍گ‍اه‌ ف‍رزان‍گ‍ان‌/ م‍رادع‍ل‍ی‌ش‍م‍س‌.– ق‍م‌: اس‍وه‌،۱۳۸۷ . ۸ش‌،۲ط/،۵۵/۳،BP

س‍پ‍ه‍ر م‍ه‍ر زن‍دگ‍ی‌ ن‍ام‍ه‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ع‍لام‍ه‌ س‍ی‍د م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌/ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍ل‍ب‍اس‍ی‌ اش‍ت‍ری‌.– ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌؛ ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌،۱۳۹۶ . ۶۴۵ص‌. ۸ک‌،۲ط/،۵۵/۳،BP

م‍رزب‍ان‌ وح‍ی‌ و خ‍رد ی‍ادن‍ام‍ه‌ م‍رح‍وم‌ ع‍لام‍ه‌ س‍ی‍د م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌ ق‍دس‌س‍ره‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ن‍ش‍ر م‍وس‍س‍ه‌ ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ ( ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌).– ق‍م‌: ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌(ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)،۱۳۸۱ .  ۷۴۴ص‌. ۴م‌،۲ط/،۵۵/۳،BP

ب/2) مرحوم طباطبایی و فلسفه

ن‍ظری‌ ب‍ه‌ زن‍دگ‍ی‌ و ب‍رخ‍ی‌ آرای‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌/ م‍س‍ع‍ود ام‍ی‍د.– ت‍ه‍ران‌:س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌)، ۱۳۸۲ .  ۲۲۵ص‌. ۶ن‌،۸ال‍ف‌/،۱۴۰۴،B

س‍ه‌ ف‍ی‍ل‍س‍وف‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌ ای‍ران‍ی‌: ش‍ی‍خ‌ اش‍راق‌، م‍لاص‍درا، ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌/ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍س‍ع‍ود ام‍ی‍د.– ت‍ه‍ران‌: ب‍ن‍ی‍اد ح‍ک‍م‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ ص‍درا،۱۳۸۴ .  ۲۹۸ص‌. ۹س‌،۸ال‍ف‌/،۱۲،BBR

ت‍اری‍خ‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اش‍راق‌ از س‍ه‍روردی‌ ت‍ا ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌/ ح‍س‍ن‌ س‍ی‍دع‍رب‌.– ت‍ه‍ران‌: ن‍ور اش‍راق‌،۱۴۰۰ . ۶۶۴ص‌.  ۲ت‌،۹س‌/،۷۴۶،BBR

ع‍ل‍م‌ال‍ن‍ف‍س‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ و ک‍ارب‍س‍ت‌ آن‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌اس‍لام‍ی‌/ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ غ‍ف‍اری‌.– ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ وان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌،۱۴۰۰ . ۸ع‌،۷غ‌/،۱۳۹۵،BBR

م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ م‍ن‍طق‍ی‌ ش‍ر از دی‍دگ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌ و آل‍وی‍ن‌ پ‍ل‍ن‍ت‍ی‍ن‍گ‍ا/ غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌س‍ن‍ج‍ری‌.– ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ (م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)،۱۳۹۰ . ۳۲۰ص‌. ۱۳۹۰،۹س‌،۲ف‌/،۱۴۰۵،BJ  

آم‍وزه‌ ن‍ج‍ات‌ از دی‍دگ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌: ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ دی‍دگ‍اه‌ رای‍ج‌م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌/ م‍ص‍طف‍ی‌ آزادی‍ان‌.– ق‍م‌: م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ وپ‍ژوه‍ش‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ رح‍م‍ه‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۸۵ . ۳۱۹ص‌. ۸آ،۴ آ/،۲۱۱/۵،BP 

ب/3) مرحوم طباطبایی و  تفسیر و علوم قرآن

ت‍ف‍س‍ی‍ر آف‍ت‍اب‌: ت‍رج‍م‍ه‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ک‍وت‍اه‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌، ب‍رگ‍رف‍ت‍ه‌ ازدی‍دگ‍اه‌ ه‍ای‌ ت‍ف‍س‍ی‍ری‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌/ م‍ح‍م‍د خ‍ام‍ه‌ گ‍ر.– ق‍م‌: زلال‌ ک‍وث‍ر،۱۳۸۵. ۲خ‌/،۵۹/۶۶،BP

ق‍رآن‌ و چ‍ال‍ش‌ اخ‍ت‍لاف‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌، پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ن‍ظری‍ات‌ م‍ف‍س‍ران‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌،ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌، س‍ی‍د ق‍طب‌، اب‍ن‌ ع‍اش‍ور و ع‍لام‍ه‌ ف‍ض‍ل‌ ال‍ل‍ه‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ف‍رج‌ ال‍ل‍ه‌م‍ی‍رع‍رب‌.– ق‍م‌: ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا. دف‍ت‍ر ن‍ش‍رم‍ع‍ارف‌،۱۳۹۵ . ۲۰۸ص‌. ۴ق‌،۹م‌/،۹۱/۵،BP 

وف‍اق‌ و ات‍ح‍اد در ان‍دی‍ش‍ه‌ م‍ف‍س‍ران‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ق‍رآن‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌، س‍ی‍دق‍طب‌، ع‍لام‍ه‌ ف‍ض‍ل‌ ال‍ل‍ه‌، اب‍ن‌ ع‍اش‍ور/ ف‍رج‌ ال‍ل‍ه‌ م‍ی‍رع‍رب‌.– ق‍م‌: دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌ ، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌اس‍لام‍ی‌،۱۳۹۶ . [۳۹۱]ص‌. ۷و،۹م‌/،۹۲/۶،BP

روش‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ق‍رآن‌ ب‍ه‌ ق‍رآن‌ از دی‍دگ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ رح‍م‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ب‍راس‍اس‌ دروس‌ اس‍ت‍اد ح‍اج‌ ش‍ی‍خ‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ وک‍ی‍ل‍ی‌/ روح‌ ال‍ل‍ه‌ ش‍ف‍ی‍ع‍ی‍ان‌.–م‍ش‍ه‍د: م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌ ع‍ل‍وم‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‌،۱۳۹۲ . ۱۷۱ص‌. ۹ر،۷ش‌/،۹۱/۵،BP 

ال‍طب‍اطب‍ائ‍ی‌ و م‍ن‍ه‍ج‍ه‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ره‌ ال‍م‍ی‍زان‌/ ع‍ل‍ی‌ الاوس‍ی‌.– ت‍ه‍ران‌:م‍ن‍ظم‍ه‌ الاع‍لام‌ الاس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ی‍ه‌ ال‍رئ‍اس‍ه‌ ل‍ل‍ع‍لاق‍ات‌ ال‍دول‍ی‍ه‌،۱۴۰۵ ق‌. ۱۹۸۵ .  ۳۱۶ص‌. ۹۰۲۲م‌،۲۵ط/،۹۸،BP

روش‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌ در ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍م‍ی‍زان‌/ م‍ول‍ف‌: ع‍ل‍ی‌ الاوس‍ی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌:س‍ی‍د ح‍س‍ن‌ م‍ی‍رج‍ل‍ی‍ل‍ی‌.– ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍رب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌،۱۳۸۰ .  ۴۲۱ص‌. ن‍م‍ون‍ه‌. ۹۰۸۲م‌،۲ط/،۹۸،BP

ال‍م‍ن‍ه‍ج‌ ال‍ت‍ف‍س‍ی‍ری‌ ل‍ل‍ع‍لام‍ه‌ ال‍طب‍اطب‍ائ‍ی‌/ ج‍وادی‌ آم‍ل‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍وادع‍ل‍ی‌ک‍س‍ار.– ب‍ی‍روت‌: م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ث‍ق‍ل‍ی‍ن‌، [۱۴۲۰ق‌].

 ۶۱ص‌. ۹۰۲۳م‌،۲ط/،۹۸،BP

م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ج‍ری‌ و ت‍طب‍ی‍ق‌ از ن‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌/ س‍ی‍د ع‍ل‍ی‌ ه‍اش‍م‍ی‌؛ت‍ه‍ی‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ف‍ره‍ن‍گ‌ و م‍ع‍ارف‌ ق‍رآن‌.– ق‍م‌: دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ، پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۹۸ . [۱۷۱]ص‌. ۶م‌،۲ه‍-/،۹۸،BP

ال‍م‍ن‍ار در آی‍ن‍ه‌ ال‍م‍ی‍زان‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ده‍ای‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ ب‍رت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍م‍ن‍ار/ م‍س‍ع‍ود ت‍اج‌ آب‍ادی‌.– ق‍م‌: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌،۱۳۹۲ . چ‍ه‍ارده‌،۲۹۰ ص‌. ۷۰۸۶ت‌،۶ر/،۹۸،BP

ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍م‍ی‍زان‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ص‍ل‍وات‍ی‌.– ت‍ه‍ران‌: خ‍ان‍ه‌ک‍ت‍اب‌،۱۳۹۰ . ن‍ه‌،۱۴۸ص‌. ۹۰۸۶م‌،۲ط/،۹۸،BP

دل‍ی‍ل‌ ال‍م‍ی‍زان‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌ ل‍ل‍ع‍لام‍ه‌ ال‍س‍ی‍د م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ال‍طب‍اطب‍ائ‍ی‌/ت‍ال‍ی‍ف‌ ال‍ی‍اس‌ ک‍لان‍ت‍ری‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍اس‌ ت‍رج‍م‍ان‌.– ت‍ه‍ران‌: ب‍ی‍ان‌،۱۳۶۲ .  ۳۶۷ص‌. ۹۷۴م‌،۲ط/،۹۸،BP

س‍ی‍ری‌ در ق‍رآن‌ از دی‍دگ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌/ [ن‍وش‍ت‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌]؛گ‍ردآوری‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ از م‍ه‍دی‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‍ی‌.– ت‍ه‍ران‌: ج‍ه‍ان‌آرا،۱۳۷۹ . ۴۴۸ص‌. ۱۳۷۹،۹س‌،۲ط/،۶۵/۴،BP  

ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‌ در ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍م‍ی‍زان‌/ ن‍گ‍ارش‌ ع‍ب‍اس‌ ف‍ض‍ل‍ی‌.– ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍رخ‍رم‍ش‍ه‍ر،۱۳۸۰ . ۲۶۷ص‌. ۹۰۹۶م‌،۲۵ط/،۹۸،BP

ت‍ح‍ری‌ ال‍غ‍ای‍ه‌ ف‍ی‌ ۳۸ س‍وره‌ م‍ن‌ ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌  م‍ق‍ارن‍ه‌ ن‍ق‍دی‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ت‍ف‍س‍ی‍رال‍م‍ی‍زان‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ب‍ن‍ائ‍ی‌/ م‍ح‍م‍د ک‍اظم‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ال‍ح‍ک‍ی‍م‌.– ق‍م‌: آف‍اق‌ غ‍دی‍ر،۱۴۳۸ق‌. ۱۶۸ص‌. ۳ت‌،۵ح‌/،۹۸،BP

ب/4) مرحوم طباطبایی و کلام

ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ک‍لام‍ی‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌/ م‍ص‍طف‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌.– ق‍م‌: دف‍ت‍ر ت‍ن‍ظی‍م‌و ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌،۱۳۸۲ .  ۳۸۰ص‌. ۸ال‍ف‌،۸خ‌/،۲۱۱/۵،BP

ولای‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ رح‍م‍ه‌ ال‍ل‍ه‌/ رق‍ی‍ه‌ ی‍وس‍ف‍ی‌ س‍وت‍ه‌ و ه‍ادی‌اک‍ب‍ری‌ م‍ل‍ک‌ آب‍ادی‌.– ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ (م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر دف‍ت‍رت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌،۱۳۹۶ . ۳۰۴ص‌. ۸و،۹ی‌/،۲۲۳/۸،BP

خ‍دا و ص‍ف‍ات‌ خ‍دا در م‍ک‍ت‍ب‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ و م‍ات‍ری‍دی‍ه‌ ( ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ و اب‍و م‍ن‍ص‍ور م‍ات‍ری‍دی‌) /  ح‍ی‍ات‌ ال‍ل‍ه‌ ن‍اطق‍ی‌.–ق‍م‌: م‍رک‍ز ج‍ه‍ان‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۸۵ . ۲۵۲ص‌. ۴خ‌،۲ن‌/،۲۱۸،BP  

ح‍ی‍ات‌ ب‍رزخ‍ی‌: ب‍ررس‍ی‌ ک‍لام‍ی‌ آی‍ات‌ ق‍رآن‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ت‍ف‍اس‍ی‍ر ال‍م‍ی‍زان‌ و طب‍ری‌/س‍ی‍دج‍ع‍ف‍ر م‍وس‍وی‌زاده‌.– ق‍م‌ ¬bت‍ل‍ف‍ن‌ ن‍اش‍ر: ۰۲۵۳۷۸۳۱۷۲۱-۰۲۵۳۱۱۵۲۷۱۶،آدرس‌ ن‍اش‍ر :ق‍م‌ -: م‍وس‍س‍ه‌ ب‍وس‍ت‍ان‌ک‍ت‍اب‌،۱۴۰۱ .  ۲۲۴ص‌.، ؛ ۵/۱۴ x ۵/۲۱ س‌م‌. ۱۰۴،BP

ب/ 5) مرحوم طباطبایی و سیاست

ان‍س‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ آن‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ه‍اب‍ز و ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌/اح‍م‍درض‍ا ی‍زدان‍ی‌ م‍ق‍دم‌.– ق‍م‌: دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌.م‍ع‍اون‍ت‌پ‍ژوه‍ش‍ی‌. پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۹۱ . ۸ال‍ف‌،۴ی‌/،۴۵۰/۲،BD

ت‍ام‍لات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌/ م‍ح‍م‍د س‍روش‌ م‍ح‍لات‍ی‌.– ت‍ه‍ران‌:م‍ی‍راث‌ اه‍ل‌ ق‍ل‍م‌،۱۳۹۶ . ۲۰۰ص‌.  ۴س‌،۲ط/،۵۵/۳،BP  

آزادی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌/ م‍ول‍ف‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌رح‍م‍ه‌ال‍ل‍ه‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا ف‍راه‍ائ‍ی‌ م‍ن‍ش‌.– ق‍م‌: ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍درس‍ی‍ن‌ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۷۹ .  ۱۳۶ص‌. ۹۰۱م‌،۲ط/،۱۰۴،BP

ب/6) مرحوم طباطبایی و اخلاق

آرای‌ اخ‍لاق‍ی‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌/ رض‍ا رم‍ض‍ان‍ی‌.– ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۸۷. ۴۹۱ص‌.  ۸ر،۵۱آ/،۱۳۹۱،BBR 

ال‍گ‍وی‌ اخ‍لاق‌ ت‍وح‍ی‍دی‌ در ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌ از م‍ن‍ظر ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ رح‍م‍ه‌ال‍ل‍ه‌/ م‍ح‍م‍د اب‍وطال‍ب‍ی‌؛ س‍روی‍راس‍ت‍ار م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ان‍ص‍اری‌؛ وی‍راس‍ت‍ار وح‍ی‍د ح‍ام‍د؛ت‍ه‍ی‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و م‍ع‍ارف‌ ق‍رآن‌؛ [ب‍رای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍اق‍رال‍ع‍ل‍وم‌(ع‌)].– ق‍م‌:دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌ ، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ وف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۹۸ . [۲۷۹]ص‌. ۷ال‍ف‌،۲ال‍ف‌/،۱۰۳/۳،BP

گ‍زاره‌ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌ از س‍ق‍راط ت‍ا ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌/ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ دروس‌ م‍ح‍م‍دس‍ن‍د؛ ن‍گ‍ارش‌ م‍ص‍طف‍ی‌ اس‍ک‍ن‍دری‌.– ت‍ه‍ران‌: ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ه‍ران‍دی‍ش‌،۱۳۷۹ .  ۱۷۹ص‌. ۴گ‌،۵ال‍ف‌/،۲۱۹/۷،BP

ج‍وان‍ان‌ و پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌ در م‍ح‍ض‍ر ح‍ک‍ی‍م‌ ال‍ه‍ی‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌/م‍ص‍طف‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌.– ق‍م‌: م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ح‍وزه‌ی‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌،۱۳۸۱.  ۱۳۱ص‌. ۹ج‌،۸خ‌/،۲۴۷/۸،BP

ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌؛ ارزش‌ و اخ‍لاق‌/ ن‍اه‍ی‍د س‍رای‍ی‌.– ت‍ه‍ران‌: ب‍ص‍ی‍رت‌،۱۳۹۱. ۱۲۴ص‌. ۸ع‌،۴س‌/،۲۴۷/۸،BP

ب/7) طباطبایی و عرفان و ادبیات

 ع‍رف‍ان‌ ع‍لام‍ه‌ س‍ی‍د م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ در ب‍ی‍ان‌ اس‍ت‍اد ح‍س‍ن‌ رم‍ض‍ان‍ی‌/ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ن‍گ‍ارش‌ وح‍ی‍د واح‍د ج‍وان‌.– ق‍م‌: س‍ب‍ط ال‍ن‍ب‍ی‌،۱۳۹۲. ۲۷۶ص‌.: م‍ص‍ور. ۴ع‌،۸ر/،۱۳۹۴،BBR

ز م‍ه‍ر اف‍روخ‍ت‍ه‌: ن‍اگ‍ف‍ت‍ه‌ه‍ای‍ی‌ ن‍غ‍ز، ه‍م‍راه‌ ک‍ام‍ل‌ ت‍ری‍ن‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اش‍ع‍ار از:ح‍ض‍رت‌ ع‍لام‍ه‌ س‍ی‍د م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌/ ع‍ل‍ی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌.–  وی‍رای‍ش‌۲ .–ت‍ه‍ران‌: س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌)،۱۳۸۲ .  ۱۸۰ص‌. ۱۳۸۲،۸ز،۹ت‌/،۱۳۹۴،BBR

ب/8) مرحوم طباطبایی و حدیث

ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ و ح‍دی‍ث‌ (روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ق‍د و ف‍ه‍م‌ ح‍دی‍ث‌ از دی‍دگ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌طب‍اطب‍ای‍ی‌ در ال‍م‍ی‍زان‌)/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ش‍ادی‌ ن‍ف‍ی‍س‍ی‌.– ت‍ه‍ران‌: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌،۱۳۸۴ . ب‍ی‍س‍ت‌ ودو، ۵۸۲ ص‌. ۹۰۲۸م‌،۲۵ ط/،۹۸،BP

م‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ه‍م‌ روای‍ات‌ ت‍ف‍س‍ی‍ری‌ در ال‍م‍ی‍زان‌/ ن‍ی‍ک‍زاد ع‍ی‍س‍ی‌ زاده‌.– ق‍م‌:م‍وس‍س‍ه‌ ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌،۱۳۹۸ . ۱۸۴ص‌. ۹ع‌،۲۵ط/،۹۸،BP

ب/9) مرحوم طباطبایی و تاریخ

ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ ش‍ی‍ع‍ی‌: ب‍ا ت‍طب‍ی‍ق‌ آرای‌ ع‍لام‍ه‌ س‍ی‍دم‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌(ره‌) و اس‍ت‍اد س‍ی‍دم‍ن‍ی‍رال‍دی‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)/ ی‍ح‍ی‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ه‍ی‌؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ اح‍م‍دره‍دار.– ق‍م‌: ک‍ت‍اب‌ ف‍ردا،۱۳۹۳ . ۲۸۶ص‌. ۸ف‌،۲ع‌/،۱۶/۸،D

ب/10) مرحوم طباطبایی و جامعه

ال‍م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ال‍دی‍ن‍ی‌ ع‍ن‍د ال‍ع‍لام‍ه‌ ال‍طب‍اطب‍ای‍ی‌/ م‍ح‍م‍ود ن‍ع‍م‍ه‌ ال‍ج‍ی‍اش‍ی‌.–ب‍غ‍داد: م‍رک‍ز دراس‍ات‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ال‍دی‍ن‌،۱۴۳۱ ق‌ =۲۰۱۰م‌. ۴۴۰ص‌. ۲۰۱۰م‌،۳م‌،۹ج‌/،۲۳۰،BP

ب/11) مرحوم طباطبایی و فقه و اصول

ادوار ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ در ال‍م‍ی‍زان‌: ت‍دوی‍ن‌ ب‍راس‍اس‌ م‍ب‍اح‍ث‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ در ک‍ت‍اب‌ش‍رح‌ ل‍م‍ع‍ه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌ ق‍دس‌ س‍ره‌؛ گ‍زی‍ن‍ش‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌رب‍ی‍ع‍ی‌.– ت‍ه‍ران‌: ن‍ور ف‍اطم‍ه‌،۱۳۶۳ .  ۱۶۶ص‌. ۹۰۴۲۳م‌،۲ط/،۱۶۹/۹،BP

ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ و اص‍لاح‌ اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌/ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ت‍وده‌ف‍لاح‌.– ت‍ه‍ران‌: ان‍ت‍ش‍ارات‌م‍ن‍اره‌،۱۳۹۷ -.    ج‌. ۹ت‌،۹ت‌/،۱۵۹/۸،BP

 

ال‍ح‍ق‍ائ‍ق‌  و الاع‍ت‍ب‍اری‍ات‌ ف‍ی‌ ع‍ل‍م‌ الاص‍ول‌/ ت‍ع‍ری‍ب‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ال‍ع‍ل‍وی‌؛ ت‍ال‍ی‍ف‌م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌ ال‍م‍وس‍وی‌.– ب‍ی‍روت‌: دارال‍ه‍ادی‌ ل‍ل‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر وال‍ت‍وزی‍ع‌،۱۴۲۶ق‌ ۲۰۰۵ م‌. ۳۴۱ص‌. ۷ح‌،۸م‌/،۱۵۹/۸،BP

پیمایش به بالا