بازدید از نمایشگاه فلسطین

بازدید اعضای پایگاه بسیج هاشمی نژاد دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از نمایشگاه کتاب  آثار فلسطین

پیمایش به بالا