خدمات کتابخانه

اين بخش مشتمل بر چندين واحد زير مجموعه، با عناوين زير است: 

آرشیو قفسه باز:

این واحد وظیفه چینش نظام مند کلیه منابع شامل کتب، نشریات ، نرم افزارها و … در قفسه هاي مرتبط و ارائه آنها به مراجعان و پاسخگویی و رفع نياز ايشان را به عهده دارد. عمده موجودي کتابخانه در قالب مخزن منابع در اين واحد قرار دارد که به صورت قفسه باز در اختيار مراجعان است.

امانت
منابع و شرايط عضويت

براي عضويت در کتابخانه، شرط خاصي وجود
ندارد، و با توجه به مقدورات فيزيکي، کليه کساني که بالقوه قابليت و شأنيت بهره
برداري از منابع و امکانات موجود را دارند، مجازند از خدمات کتابخانه بهره مند
شوند. وظائف اين واحد بدين قرار است:

o      
امانت دهي
منابع

o      
پيگيري منابع اماني تاخيري

o      
تهيه آمار منابع  امانتی

شرايط امانت: با توجه به نوع مدرك و تعداد موجود از هر
عنوان و سياست‌هاي كلي كتابخانه قسمتي از آنها براي مدت محدودي به منظور استفاده
در خارج از كتابخانه به امانت داده مي‌شود. در مورد خروج منابع از محل کتابخانه و
امانت دادن آنها، مراجعين به سه گروه متفاوت تقسيم شده و براي هر گروه شرايطي
مطابق با مندرجات جدول زير در نظر گرفته شده است:

 گروه ها

مدت
عضویت

تعداد
مجاز منابع امانت

مدت
امانت

گروه
اول:  اعضای هیات علمی پژوهشي و آموزشي
دفتر

پایان
دوره اشتغال

20
جلد

30 روز و یک بار
تمدید

گروه
دوم: اساتید حوزه و دانشگاه.

نامحدود

ندارد

ندارد

گروه
سوم: شاغلان دفتر و دانش پژوهان

پایان
دوره اشتغال

3 جلد

10
روز و یک بار تمدید

تعداد مجاز کتاب برای استفاده و نگاهداري در میزهاي اختصاصي
داخل کتابخانه نيز بدينگونه است:

برای گروه اول: اعضای هیات علمی حداکثر 20 کتاب و حداکثر به
مدت 2 ماه

براي گروه دوم و سوم: حداکثر 10 کتاب و به مدت 2 هفته

تبصره 1 – منابع زير به امانت داده نمی شود: کتابهای خطی، نایاب،
چاپ سنگی، نفیس و گرانبها؛ منابع مرجع و تک نسخه و يا کتب پرمراجعه؛ منابع عطف زرد
و ممنوعه؛ پایان نامه ها؛ نشریات ادواری؛ مواد سمعی بصری و نرم افزارها

تبصره 2 – کتابخانه مجاز است، براي افرادي که در رعايت مدت
امانت منابع اهمال نمايند، تعلیق امانت به مدت یک ماه در مرتبه اول و در مرتبه
بعدی تعلیق سه ماهه و در مرتبه سوم تعلیق 6 ماهه اعمال نماید.

تبصره 3 – در صورتی که منبع به امانت گرفته شده مفقود شده، يا ناقص
و غیر قابل استفاده شود، عضو امانت گيرنده موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه، يا عین
منبع را تهيه نموده و تحویل نمايد و در عين حال هزينه ديرکرد و تأخير را نيز تأديه
نمايد. و يا  در صورتی که منبع نایاب و غير
قابل استحصال باشدمعادل ريالي سه برابر قیمت روز منبع، به اضافه هزینه خدمات آماده
سازی مجدد و جريمه ديرکرد تا زمان تسويه مالي را به ميز امانت بپردازد.

قرائت
خانه
 

سالن مطالعه عمومی با فضایی مناسب و آرام و مجهز جهت مطالعه
و پژوهش مراجعین برادر و خواهر در نظر گرفته شده است.

در این بخش  ضمن پاسخگویی
و راهنمایی جهت استفاده از سالن و رایانه ها 
خدمات تصویر برداری و تکثیر منابع به مراجعین ارائه می گردد.

آرشیو
قفسه بسته

در اين واحد سرويس دهي آرشيو قفسه بسته کتب چاپ سنگي، کتب
لاتين، پايان نامه ها و مطبوعات، صورت مي گيرد.

 استفاده از این
منابع برای محققان، پژوهشگران و يا استادان حوزه و دانشگاه با ارائه کارت شناسایی
معتبر یا معرفی نامه مرتبط با موضوع تحقیق امکان پذیر است.

از ساير خدمات اين واحد سرويس دهي کتب عطف زرد و ممنوعه به
مراجعين مجاز است.

کتاب های ممنوعه شامل کتاب هایی است که دارای مطالب
غیراخلاقی و منافی با قوانین و هنجارهای مذهبی، فرهنگی، سیاسی جامعه موجب بدآموزی
و ایجاد انحراف فکری و عقیدتی و اشاعه فحشاء، فساد و انحراف است. وجود اينگونه
منابع، به جهت آگاهي محققين و مراکز پاسخگوئي، و آمادگي براي نقد و بررسي آنها،
لازم و ضروري است.

تبصره 1- کتب عطف زرد یا ممنوعه به امانت داده نمی شود، و
استفاده از آنها تنها در محل کتابخانه ميسر است.

تبصره 2- استنساخ دستي و موردي از اين منابع مانعي ندارد،
اما تهیه کپي از بخشهاي مورد نياز و يا تمامي متن اين منابع، منوط به اجازه رئیس
کتابخانه است.

بخش مطبوعات

تهیه منابع در بخش نشریات متناظر با موضوعات پژوهشی اداره کل پژوهش و نيازهاي عمومي پژوهشگران و محققين حوزوي و دانشگاهي است. مصاديق عناوين مورد نياز در کمیته تامین منابع بررسی شده و با لحاظ جوانب محتوائي و علمي، اقتضائات بودجه اي و امکانات موجود (ميزان فضاي مورد نياز براي نمايش و استقرار)، در مورد تهيه آن تصميم گيري مي شود. اين بخش مشتمل بر سالن قفسه بسته مطبوعات آرشيوي و گذشته نگر، نمايشگاه و قرائتخانه مطبوعات و نشريات ادواري جاري، و ميز مطالعه روزنامه هاي جاري است. آرشیو مطبوعات به صورت قفسه بسته و نشریات جاری به صورت قفسه باز می باشد.

تبصره: استفاده از نشریات فقط در کتابخانه امکان پذیر می باشد و در صورت نياز مراجعين، کتابخانه کپي کاغذي و يا نسخه ديجيتال مقالات درخواستي را در اختيار پژوهشگر قرار مي دهد.

پیمایش به بالا