نام و نام خانوادگی :هادی مکارم
اشتغال فعلی : کارشناس کتابخانه
تلفن تماس: 09153142073
سوابق تحصیل : 

———————————–

در حوزه:

دوره کامل ادبیات عرب (جامع المقدمات، سیوطی، مغنی، مختصر، مطول) و معالم الاصول در محضر استاد حجت هاشمی خراسانی. 

منطق مظفر: استاد اکبري جدي / اصول مظفر: مرحوم استاد آیت اﷲ ضیائی / جلد اول شرح لمعه: استاد آیت اﷲ ضیائی / جلد دوم شرح لمعه: استاد آیت اﷲ قانع / رسائل و مکاسب و کفایتین: استاد آیت اﷲ قاضی زاده / خارج اصول: استاد فلسفی 

———————————–

در دانشگاه: 

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه پیام نور مشهد. 

———————————-

سوابق تحقیق و پژوهش :

مقالات: 

1)    خرده گیران بر حکمت متعالیه و منتقدین ملا صدرا، قسمت اول (فصلنامه حوزه ،شماره 93، شهریور 1378) 

2)    خرده گیران بر حکمت متعالیه و منتقدین ملا صدرا، قسمت دوم (فصلنامه حوزه ،شماره 103-104، تیر 1380) 

3)    آشنائی با تاریخچه ومفاهیم کتابخانه هاي دیجیتال. چاپشده در نشریه داخلی کتابخانه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوي. (1384)

4)    فهرست پایگاههاي اطلاعاتی دسترسی آزاد. چاپشده در نشریه داخلی کتابخانه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوي. (1386)

5)    فلسفه و  اصول تئوریک برپائی نمایشگاه هاي فرهنگی .چاپشده در نشریه داخلی کتابخانه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوي. (1388)

6)    تصحیح رساله تشریح واقعه هائله طاعون در 1246 قمري. چاپ جشن نامه استاد سید احمد حسینی اشکوري (1393) 

7)    شرح احوال میرزا حسن بن امان اﷲ حائري عظیم آبادي. ارائه شده در همایش بین المللی میراث مشترك ایران و هند (قم، مهر 1392) 

8)    معرفی آثار مکتوب پیرامون کتاب الحکمۀ المتعالیۀ فی الأسفار الأربعۀ الحکمیۀ از ملا صدرا .چاپشده در یادنگار استاد حکیم مرحوم آیت اﷲ سید عزالدین زنجانی (1392) 

9)    فاضل نراقی و برخی از شاگردان وي .چاپشده در یادنگار فقیه ژرف اندیش میرزا علی علمی اردبیلی (زمستان 1392) 

10)            شیخ هادي طهرانی نجفی، شرح حال شاگردان و مکتب فکري کلامی او .ارائه شده در بخش فارسی همایش بین المللی میراث مشترك ایران و عراق (قم ،1393) 

11)            مستجیزین و مجازین از شیخ احمد بن زین الدین .چاپشده در جشن نامه آیت اﷲ رضا استادي (1393) 

12)            رسالۀ فی الاجتهاد والأخبار، راداً علی شبهات بعض الأخباریین .ارائه شده در بخش عربی همایش بین المللی میراث مشترك ایران و عراق (چاپ 1394) 

13)            شرح حال میرزا مهدي غروي اصفهانی خراسانی .چاپشده در جشن نامه آیت اﷲ ابراهیم امینی (1394) 

14)            الإسفار عما یتعلّّق بکتاب الأسفار .چاپشده در فصلنامه کتابگزار شماره 2 و 3 (اصفهان، تابستان 1395) 

15)            صدر الدین قونوي و فهرست خودنگار کتابخانه او .چاپشده در جشن نامه استاد آیت اﷲ سید علی خراسانی (1395) 

16)            اجازات و شرح حال آخوند ملا عبدالخالق یزدي طوسی. چاپشده در فصلنامه کتاب شیعه، شماره 15 و 16 (قم، تابستان 1396) 

17)            أجوبۀ سؤالات آل رحمۀ فی الحکمۀ الالهیۀ .چاپشده در فصلنامه کتابگزار شماره 4 و

5 (اصفهان، بهار 1396)

18)            مختصري در سیر تدوین احادیث شیعی و جوامع روائی تا زمان صفویه. چاپشده در نشریه داخلی کتابخانه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوي. (1399)

19)            زندگینامه شیخ بهاء الدین عاملی، وتصحیح برخی مشهورات نادرست پیرامون ایشان.

چاپشده در نشریه داخلی کتابخانه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوي. (1400)  کتابها

1) تصحیح سه رساله کلامی از شیخ هادي طهرانی نجفی، به عنوان الرسائل الکلامیۀ.

چاپ انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب (قم ،1398) 

کتابها

1) تصحیح سه رساله کلامی از شیخ هادي طهرانی نجفی، به عنوان الرسائل الکلامیۀ.

چاپ انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب (قم ،1398) 

2)                       تصحیح رساله اي در اخلاق علمی و عملی از ملا محمود نظام العلماء تبریزي به عنوان التحفۀ المحمدیۀ. چاپ دار زین العابدین (قم ،1399) 

3)                       تصحیح رسالۀ فی رد وحدة الوجود والحلول والاتحاد از ملا محمد بن عبدعلی آل عبدالجبار القطیفی .چاپ دار زین العابدین (قم ،1399) 

4)                       تصحیح واردة فی ردوحدة الوجود والموجود از شیخ علی نقی بن أحمد الهجري.

چاپ دار زین العابدین (قم ،1399) 

5)                       تصحیح کتاب فاتحۀ الکتاب از ملا علی رشتی .چاپ دار زین العابدین (قم ،1400) 

6)                       تصحیح کتاب مفاتح الغیب از میرزا محمدتقی نیر تبریزي .چاپ مؤسسۀ البلاغ

(بیروت ،2021) 

7)                       تصحیح شرح خطبه شرح القصیدة از ملا محمدتقی هروي اصفهانی حائري .چاپ مؤسسۀ البلاغ (بیروت ،2021) 

8)                       تصحیح کتاب کشف الظلام وقشع الغمام از میرزا حسن دهلوي حائري .چاپ مؤسسۀ البلاغ (بیروت 2022) 

9)                       تألیف کتاب شمیم المسک والعنبر فی ترجمۀ المیرزا حسن الجوهر. چاپ مکتبۀ تدوین (کویت ،2021) 

10)                   تألیف کتاب اللئالی السرد فی ذکري محمدشفیع الصدر. چاپ مکتبۀ تدوین

(کویت ،2021) 

11)                   تألیف کتاب الروض الباسم فی ترجمۀ السید محمدکاظم الحسینی الحائري. زیر چاپ، مؤسسه کتابشناسی شیعه (قم ،1401)

12)                   تصحیح دو رساله تفسیري و کلامی از میرزا محمدحسین محیط کرمانی .

زیر چاپ، مؤسسۀ ابلاغ (بیروت ،2022)     

سوابق اجرایی در حوزه و دانشگاه:

مدیریت کتابخانه دفتر تبلیغات اسلامی (از حدود 1374 تا 1396)  عضویت در شوراي علمی دانشنامه آثار کلامی شیعه از سال 1396 تا کنون            

 

پیمایش به بالا