نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب


 

 

نام و نام خانوادگی : حسن حکیم باشی

تحصیلات : خارج فقه

سمت : رئیس اداره کتابخانه

پست الکترونیک : ا

تلفن : 8666-32233353


 

 

نام و نام خانوادگی : هادی مکارم

تحصیلات : حوزوی

سمت : کتابدار

پست الکترونیک : haady.macaarem@gmail.com

تلفن :8666-32233353

 


احمد مؤمن

 

نام و نام خانوادگی : احمد مؤمن

تحصیلات : حوزوی

سمت : کتابدار

پست الکترونیک : khatibahmad21@yahoo.com

تلفن:8667-32233353

 

 


جواد آزاد

 

 

نام و نام خانوادگی : جواد آزاد

تحصیلات : حوزوی

سمت : کتابدار

پست الکترونیک : javadazad2626@gmail.com

تلفن : 8667-32233353

 


علیرضا خانزاده


 

نام و نام خانوادگی : علیرضا خانزاده

تحصیلات : کارشناسی

سمت : کتابدار

پست الکترونیک : entesharat110@yahoo.com

تلفن : 8667-32233353

 

  

نام و نام خانوادگی : وحید شریفی

تحصیلات : کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت : کارشناس اطلاع رسانی و بانکهای اطلاعاتی

پست الکترونیک :dirparsa@gmail.com

تلفن : 8586-32233353

 

 


 


 

نام و نام خانوادگی : محمد رضا کاظمی

تحصیلات : کارشناسی

سمت : کارشناس فناوری اطلاعات

پست الکترونیک : -

تلفن : 8667-32233353

 

 


مریم اصغرزاده


 

نام و نام خانوادگی : مریم اصغرزاده

تحصیلات : کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت : مسئول سالن مطبوعات

پست الکترونیک : m.asgharzadeh2011@gmail.com

تلفن : 8668-32233353

 

 


فاطمه معین


 

نام و نام خانوادگی : فاطمه معین

تحصیلات : کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

سمت : کتابدار

پست الکترونیک : -

تلفن : 8654-32233353