نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

 

صندوق پستی: 5991

کد پستی: 9134683187

تلفن: 56-2233350-0513

داخلی 8667

نمابر: 2233804-0513

پایگاه اطلاعرسانی: www.dtekh.ir
پست الکترونیک: dtekh@chmail.ir

آدرس: مشهد/ چهارراه خسروی/ ابتدای خیابان شهید رجایی/ نبش کوچه روشن/ دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی طبقه 4